Čtvrtek, 30 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Přehled článků

Přehled článků publikovaných v časopisu Naše společnost, chronologicky řazený od nejnovějších čísel časopisu až do roku 2003.
2014/1

- Voliči, stranická polarizace a její vývoj od roku 1993

- Typologie prarodičovství v české společnosti – faktory ovlivňující zapojení prarodičů do péče o vnoučata

- Programy pracovního výcviku a vzdělávání: jejich význam a přínos pro rozvoj zaměstnatelnosti osob ohrožených nezaměstnaností

- Cesta k aktualizovaným metodám: způsoby zkoumání vlivu nových médií na žurnalistiku

- Kolektivní identity v mediálních reprezentacích Sčítání lidu, domů a bytů 2011

zobrazit číslo časopisu  

nahoru↑
2013/2

- Mediální obraz Karla Schwarzenberga v tištěných denících před prezidentskými volbami 2013

- Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman: Pozitivní a negativní kampaň k prezidentským volbám

- Kampaň před prvním kolem české prezidentské volby v roce 2013 z perspektivy Alexanderovy performativní teorie

- Prvá priama voľba prezidenta v Českej republike na Twitteri

- Ekonomika a veřejné mínění: Koresponduje subjektivní hodnocení s reálným vývojem?

zobrazit číslo časopisu  

nahoru↑
2013/1

- Rostoucí sociální nerovnosti ve volební účasti v Česku v letech 1990-2010

- Změny voličského chování ve volbách do krajských zastupitelstev 2012

- Komparace metodických postupů předvolebních průzkumů agentur CVVM, ppm factum, Median a STEM

- Vybrané bariéry investic do lidského kapitálu

- Jaká je ochota občanů spolupracovat s policií a co ji ovlivňuje?

zobrazit číslo časopisu  

nahoru↑
2012/2

- Pražští Rusové

- Vzdělávání dětí cizinců na pražských základních školách

- Mediální reflexe životního prostředí Ostravska

- Dekrety, odsun v historické paměti Čechů

- Hlasování prostřednictvím internetu a mobilního telefonu v Estonsku funguje

zobrazit číslo časopisu  

nahoru↑
2012/1

- Manželství a nesezdané soužití po padesátce

- Internetové volby a digitální propast: norský případ

- Volební kampaň a deklarovaná volební účast ve výzkumu veřejného mínění

- Důvěryhodnost politiků jako sociolingvistický fenomén

zobrazit číslo časopisu  

nahoru↑
2011/2

- Srovnání mediální agendy politických stran před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v letech 2006 a 2010

- Historická paměť a politická identita voličů KSČM

- Časové perspektivy v české společnosti

- Stranický systém v restrukturalizaci? Volby 2010 v kontextu percepce politiky a politických stran českou veřejností

zobrazit číslo časopisu

nahoru↑
2011/1

- Investice do lidského kapitálu jako předpoklad úspěšnosti investic do sociálního kapitálu

- Utváření obrazu sociální struktury současné české společnosti ve skupinových rozhovorech s „dělníky“ a „profesionály“

- Reflexe novodobých českých dějin, sametové revoluce a současného vývoje v názorech veřejnosti

- Umíráme. Avšak dříve, než vymřeme, vykopeme si hrob

zobrazit číslo časopisu

nahoru↑
2010/2

- Náboženství a kvalita života. Psycho-sociální předpoklady

- Zhodnocení valenční teorie volebního chování na základě otevřených otázek ohledně důvodů volební neúčasti

- Trávení volného času v České republice ve srovnání s evropskými zeměmi

- Pojem popkulturního občanství jako teoretický rámec studia populární kultury v socialistické a post-socialistické společnosti

zobrazit číslo časopisu

nahoru↑
2010/1

- Česká religiozita – církevní příslušnost a víra ve světle Sčítání lidu a dat ISSP 2008

- K otázce historického vědomí obyvatel České republiky

- Pirátské strany: nový fenomén v politice

- Pluralita paměti a komunistická minulost: Česká veřejnost a její reflexe roku 1989 a polistopadového vývoje

zobrazit číslo časopisu

nahoru↑
2009/2

- Občanská kultura v ČR z pohledu výzkumu veřejného mínění

- Veřejné mínění o problematice českých dějin

- Evropská unie jako globální aktér

- Česká sociologie, empirický výzkum a zdroje dat

zobrazit číslo časopisu

nahoru↑
2009/1

- Jak zjišťovat návštěvnost bohoslužeb? Problémy s měřením náboženského fenoménu

- Názory a postoje české populace na přeshraniční spolupráci

- Češi a slovenština

- České vězeňství viděné optikou veřejného mínění

zobrazit číslo časopisu

nahoru↑
>2008/2

- Pojem „společenská soudržnost“ v názorech veřejného mínění a hodnotové postoje k uspořádání společenských vztahů

- Kouření a alkohol u dětí na základních školách Jihočeského kraje

- Editace odpovědi na výzkumný dotaz

- Fašismus nařizuje – demokracie se ptá

- Normativní a empirické předpoklady moderní demokracie aneb Janusovská tvář veřejného mínění

zobrazit číslo časopisu

nahoru↑
2008/1

- Trochu osobní vzpomínání na Pavla Machonina

- Kdo byl Pavel Machonin

- Subjektivní sociální distance k profesím: existují v české společnosti

- Postoje k výpůjčkám v soudobé češtině

- Rozhodovací procesy při zodpovídání výzkumných dotazů

- Klasická psychoanalýza a politika

zobrazit číslo časopisu

nahoru↑
2007/2

- Intermediální agenda českých médií

- Vliv strukturálních vs. osobnostních faktorů na ideologie distributivní spravedlnosti v ČR 2006

- Manželství a jeho význam v pojetí české veřejnosti

- Role paměti při zodpovídání výzkumných dotazů

- Politická kultura: koncept a mínění české veřejnosti

- Od Usámy k Saddámovi: o analýze S. L. Althause a D. M. Largiové týkající se jednoho specifického aspektu politické, mediální a veřejné agendy v USA po 11. září 2001

zobrazit číslo časopisu

nahoru↑
2007/1

- K nedožitému životnímu jubileu Čeňka Adamce, zakladatele české demoskopie

- Výzkum nemůže existovat bez zpětné vazby a svobody projevu

- Demografické souvislosti stárnutí

- Sociální a demografický profil voličského zázemí českých politických stran

- Zodpovídání otázek dotazníkového průzkumu: interpretace otázky

- Americké protiraketové základny v ČR a Polsku z pohledu domácí veřejnosti

zobrazit číslo časopisu

nahoru↑
2006/2

- Obecný obraz vědy v české společnosti

- Role kampaně v politické komunikaci a její nazírání českou veřejností před parlamentními volbami v roce

- Hodnota dítěte v individuálním životě a pro společnost

- Instituce zprostředkování zájmů: strany a zájmové skupiny

- Jak lidé pohlížejí na rozdíly v příjmech?

- Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005

zobrazit číslo časopisu

nahoru↑
2006/1

- Demokracie mezi totalitarismem a autoritářstvím

- Krok za krokem. Orální historie, věda a společnost.

- "Myslíte si, že v současné době je svobody projevu málo?" Veřejnost a její mínění v roce 1968

- (Kvazi)demokratická období výzkumu veřejného mínění před rokem 1989

- Sociodemografické diference v subjektivním hodnocení životní úrovně

- Hodnocení vývoje některých oblastí společenského života roku 2005

- Povaha předvolebních průzkumů a jejich role v rozhodování voličů

zobrazit číslo časopisu

nahoru↑
2005/2

- Volební preference, jak jim správně porozumět

- Tři příklady spolupráce kvalitativního a analytického výzkumu.

- Fenomén pivního patriotismu v české společnosti

- Média ve výzkumu veřejného mínění

- Co je pro nás v životě důležité?

- Hodnotové orientace v naší společnosti

- Trest smrti – res publica?

- Veřejnost o výzkumech veřejného mínění

zobrazit číslo časopisu

nahoru↑
2005/1

- Instituce hospody v české společnosti

- Prestiž povolání z pohledu veřejného mínění

- Způsob volby, pravomoci a postavení prezidenta republiky: názory veřejnosti versus ústavní praxe

- Neúčast ve volbách jako jeden z indikátorů sociální soudržnosti / nesoudržnosti a její širší souvislosti (se zvláštním zřetelem ke krajským volbám 2004)

- Národnost ve sčítání lidu v českých zemích

- Druhá světová válka a československý protifašistický odboj z pohledu veřejného mínění

- První rok členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

zobrazit číslo časopisu

nahoru↑
2004/2

- Analýza voleb do Evropského parlamentu 2004 v ČR. Platí stále teorie voleb druhého řádu?

- Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění

- Parametry stranické identity českých voličů

- Neznámý výzkum: mezi přípravou a vyhodnocením

- Životní prostředí v České republice

- Problémy harmonizace rodinného a pracovního života

- Vývoj úrovně potratovosti v České republice od konce osmdesátých let do současnosti

- Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání

zobrazit číslo časopisu

nahoru↑
2004/1

- Veřejná podpora KSČM po roce 1989: historická východiska, politické a sociální souvislosti, perspektivy

- Volby do Evropského parlamentu z pohledu genderu – genderově diferencovaný pohled na kandidátní listiny politických stran a volební účast

- Co nám říká životní prostředí

- Reprodukční záměry mladých lidí

- O reformě veřejných financí z pohledu veřejného mínění

- Češi a práce

zobrazit číslo časopisu

nahoru↑
2003/3-4

- Představy respondentů o partnerských vztazích a rodině

- Třetí sektor a občanská participace v České republice

- Cizinci v ČR: „my“ a „oni“?

- Co je malé, to je hezké?

- Zdroje zkreslení výzkumů veřejného mínění

- Dimenze antistranických postojů české veřejnosti

- Veřejné mínění a proměny preferencí politických stran

- Česká tradiční kuchyně

- Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí?

zobrazit číslo časopisu

nahoru↑
2003/1-2

- Ženy v politice a postoje veřejnosti

- Anketní referendum ČSSD

- GMO - pohled sociálních věd

- Ach ty preference!

- Kdo je ´levičák´ a kdo ´pravičák´?

- Cizinci v České republice

- Česká veřejnost k Evropské unii

- Veřejné mínění a vztahy ČR k okolním zemím

- Veřejné mínění a nezaměstnanost v České republice

zobrazit číslo časopisu

nahoru↑

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner