Květen 1968: Rychlý telegrafický výzkum

V květnu 1968 provedl ÚVVM rychlý telegrafický výzkum, který reagoval na aktuální události. Zkoumal některé tendence ve společnosti a otázky z něho byly pak rozvinuty v dalším, červencovém, výzkumu.

Číst dál...

Červenec 1968: Veřejnost o demokratizačním procesu

Těsně před srpnovými událostmi 1968 tehdejší ÚVVM provedl dva výzkumy, které přímo reagovaly na aktuální dění, jako bylo například vydání článku Dva tisíce slov. Výzkumníci se zaměřovali na to, nakolik obyvatelé Československa důvěřují KSČ či novinářům nebo jak by se v budoucnu měl změnit volební proces.

Číst dál...

Březen 1968: Veřejnost o aktuálních událostech

V březnu 1968 tehdejší ÚVVM provedl výzkum, který se zaměřoval na to, co si obyvatelé Československa mysleli o demokratizačním procesu, který zrovna probíhal. Výzkumníky zajímalo, jaké důsledky procesu lidé předpovídali, jak byl podle nich tento proces důležitý nebo například nakolik důvěřovali tehdejším politickým osobnostem.

Číst dál...

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Kdo jsme?

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je výzkumné oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jeho hlavní činností je provádění pravidelných reprezentativních výzkumů veřejného mínění za pomoci dotazníkových šetření, nicméně věnuje se i dalším typům sociologických výzkumů. Jak můžete vidět v tiskových zprávách na našich stránkách, v našich výzkumech se věnujeme celé škále témat od důvěry institucím, přes hodnocení stavu životního prostředí až po reflexi sociální politiky. CVVM spolupracuje s tazateli rozmístěnými po celé České republice, kteří pro něj provádějí rozhovory.

CVVM je akademickým partnerem Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Veškerá činnost CVVM, včetně zpracování osobních údajů, probíhá v souladu s oborovým kodexem ICC/ESOMAR a interní směrnicí SOÚ AV ČR, v.v.i.

 

Jaké typy výzkumů provádíme?

CVVM v rámci své činnosti provádí následující typy výzkumů:

 • Výzkum veřejného mínění a jiné sociologické výzkumy
  • Jsou to dotazníková šetření, která provádějí tazatelé CVVM formou osobního rozhovoru s respondentem pomocí dotazníků v papírové i elektronické podobě. Jsou to převážně výzkumy veřejného mínění CVVM, ale v některých případech mohou být autory výzkumu kolegové z jiných oddělení SOÚ AV ČR, v.v.i., nebo je zadavatelem jiná instituce. Často spolupracujeme s dalšími ústavy Akademie věd ČR či vysokými školami.
 • Focus groups (skupinové diskuze)
  • Jedná se o diskuze respondentů ve skupině a ve většině případů není autorem výzkumu CVVM. Stejně jako u dotazníkových šetření spolupracujeme často s jinými odděleními SOÚ AV ČR, v.v.i., nebo jsou zadavateli další ústavy Akademie věd ČR či vysoké školy.
 • Hloubkové rozhovory
  • Jde o osobní rozhovory s respondenty, které provádí některý z našich pracovníků. Při rozhovoru není použit klasický dotazník, ale rozhovor se řídí předem připraveným scénářem a odpovědi respondenta jsou spontánní. Při rozhovoru se většinou pořizuje zvukový záznam, který je pak přepisován a analyzován. Výzkumy za pomoci hloubkových rozhovorů většinou provádíme ve spolupráci s dalšími institucemi, jako jsou jiné ústavy Akademie věd ČR nebo vysoké školy.

 

Co jsou osobní údaje a jaké typy osobních údajů sbíráme?

Osobní údaje jsou informace, které se týkají konkrétní identifikované osoby nebo které mohou přímo či nepřímo vést k její identifikaci. Sběr osobních údajů rozhodně není cílem naší práce. Jak můžete vidět v našich tiskových zprávách, které naleznete na těchto webových stránkách, data zpracováváme hromadně a zajímají nás souhrnné informace o názorech a postojích veřejnosti, nikoliv údaje za jednotlivce. Ale i když se naše výzkumná práce nezaměřuje na osobní údaje, v zájmu zvyšování kvality dat a některých administrativních úkonů je nutné osobní údaje shromažďovat. Předmětem zpracování v rámci CVVM jsou následující kategorie osobních údajů:

 • Sociodemografické údaje: údaje, jako je např. věk, pohlaví nebo vzdělání respondenta.
 • Zvláštní kategorie osobních údajů: jedná se o informace v dotaznících, jako jsou např. politické preference či náboženské vyznání respondenta.
 • Kontaktní údaje: jde o jméno, adresu, telefon či e-mail.
 • Nahrávky částí rozhovorů v případě dotazování pomocí počítače (CAPI sběr dat): při dotazování našeho standardního dotazníku pomocí počítače mohou být s předchozím souhlasem respondenta nahrávány vybrané krátké pasáže rozhovoru.
 • Nahrávky rozhovorů v případě hloubkových rozhovorů: při provádění hloubkových rozhovorů s předešlým souhlasem respondenta pořizuje nahrávka celého rozhovoru.
 • Audiovizuální záznam focus groups: jde o kamerový a zvukový záznam celé diskuze. Tento záznam je pořizován s předešlým souhlasem všech účastníků skupinové diskuze.

Sociodemografické údaje a zvláštní kategorie osobních údajů jsou součástí dat, která získáváme z dotazníků. Jejich zpracování je nezbytné pro provádění výzkumných analýz. Při tvorbě datového souboru a analýzách dat jsou kontaktní údaje a nahrávky odděleny od dat z dotazníků a jsou uchovávány zvlášť.

 

Proč osobní údaje shromažďujeme?

Jak bylo uvedeno výše, získávání osobních údajů není cílem činnosti CVVM. Náplní naší práce je zkoumání české společnosti, názorů lidí a zveřejňování poznatků z výzkumu v souhrnné podobě. Veškeré shromažďování osobních údajů má jasně daný účel:

 • Výzkumné účely: rekrutace respondentů pro focus groups a hloubkové rozhovory, analýza dat a nahrávek, metodologie výzkumu a možnost statistického zpracování výsledků výzkumu (probíhá na základě poskytnutého souhlasu daného respondenta).
 • Oprávněný zájem správce: kontrola kvality dat a práce tazatelů, zpracovávají se takto kontakty na respondenty a nahrávky rozhovorů, díky nimž můžeme zjistit, zda rozhovor probíhá správně.
 • Vyplácení odměny za účast na výzkumu: hlavně účast na focus groups (skupinových diskusích) či hloubkovém rozhovoru (probíhá na základě smlouvy, kterou respondent podepisuje).

Do styku s osobními údaji přijdou oprávnění pracovníci CVVM, ale také naši tazatelé, protože jsou to často právě oni, kdo osobní údaje sbírá. Každý z našich tazatelů podepsal Etický kodex, v němž se zavazuje k tomu, že neposkytne třetí straně osobní údaje či informace o osobě, s níž provedl rozhovor. V případě hloubkového rozhovoru a focus groups se s některými informacemi o respondentech setkávají také ti, kdo záznamy přepisují a v konečné fázi také zadavatel výzkumu, pokud se nejedná o výzkum CVVM. O této skutečnosti jsou respondenti dopředu informováni a všichni, kdo budou s daty nakládat, jsou zavázáni k tomu, že data mohou použít pouze a jenom pro výzkumný účel a nesmí zpracovávat osobní údaje v něm obsažené.

 

Kde osobní údaje získáváme?

Všechny osobní údaje získáváme přímo od Vás, od respondentů.

 

Jakým způsobem a jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Veškeré osobní údaje získané během výzkumu jsou bezpečně uloženy a mají k nim přístup pouze oprávněné osoby. V rámci naší práce se snažíme omezit předávání osobních údajů, a tak tyto údaje neposkytujeme dále a ošetřujeme je anonymizací nebo pseudonymizací. Výjimkou jsou kvalitativní typy výzkumů jako hloubkové rozhovory a focus groups. Pokud v případě hloubkového rozhovoru nebo focus groups poskytujeme hlasovou nahrávku nebo audiovizuální záznam třetí osobě, tedy zadavateli výzkumu, jsou o tom respondenti vždy dopředu informováni.

 Vzhledem k tomu, že data z dotazníkových šetření zpracováváme pouze v anonymizované nebo pseudonymizované podobě, nejsou osobní údaje do souborů výzkumných dat vůbec zařazovány nebo jsou zakódovány tak, aby nebylo možné dotazované osoby identifikovat. V případě, že data obsahují nepřímé identifikace, jsou zpracovávána pouze pro účely vědeckého výzkumu, a to jen v nezbytné míře v rámci poskytnutých informovaných souhlasů. Anonymizovaná data předáváme též do Českého sociálněvědního datového archivu Sociologického ústavu AV ČR, kde k nim po registraci získá přístup odborná veřejnost pro účely vědeckého výzkumu nebo výuky.

 

Kontaktní údaje a nahrávky respondentů zůstávají v CVVM, mají k nim přístup výhradně oprávněné osoby a ponecháváme si je pouze po dobu nezbytně nutnou pro kontrolu tazatelů, což je jeden rok. Poté jsou tyto údaje likvidovány.

 

Vaše práva

CVVM zpracovává osobní údaje podle platných právních předpisů, které Vám zajišťují určitá práva:

 Právo na informaci

Každý člověk, o kterém údaje shromažďujeme, má právo na informace o tom, jaké to jsou údaje a k jakému účelu. Pokud má někdo pocit, že s jeho údaji je zacházeno nesprávně, má právo se obrátit na CVVM, Sociologický ústav AV ČR či přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Právo na opravu

Pokud si myslíte, že o Vás shromažďujeme nesprávné či neúplné údaje, máte právo na jejich doplnění či opravu. CVVM nicméně pracuje s osobními údaji jen po dobu nezbytně nutnou (zpravidla ne déle než jeden rok), poté je likviduje.

 

 Právo na přenos osobních údajů

Každý respondent má právo na to, abychom mu jeho osobní údaje, které o něm shromažďujeme, poskytli nebo je poskytli někomu, koho on sám určí.

 

 Právo na odvolání souhlasu

Část osobních údajů, které CVVM spravuje, je získáno s přímým souhlasem. Člověk, který tento souhlas dal, má kdykoliv právo ho odvolat. Je důležité vědět, že odvolání souhlasu nemůže mít žádný vliv na zpracování osobních údajů, které proběhlo v době, kdy byl souhlas ještě platný.

V případě výzkumu pomocí focus groups získáváme souhlas se zpracováním údajů v rekrutačních dotaznících. Upozorňujeme však, že pokud někdo odvolá svůj souhlas s tímto zpracováním, nemůže být účastníkem skupinové diskuse. Po skončení realizace focus groups údaje z rekrutačních dotazníků hned likvidujeme.

 Právo na výmaz

Každý má právo požádat o vymazání jeho osobních údajů, pokud jsou shromážděny nebo je s nimi zacházeno protiprávně, nebo pokud již pominul účel, ke kterému byly poskytnuty. CVVM veškeré osobní údaje poté, co je využije k původně oznámenému účelu, maže samo.

 Právo na omezení zpracování

Pokud máte pocit, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány nesprávně či protiprávně, můžete jejich použití blokovat či omezit.

 

 Právo vznášet námitky

Každý má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Pokud nedokážeme, že existují závažné důvody k jejich zpracování, musíme je přestat používat.

 

Kontaktní údaje

Pokud byste měl zájem o další informace ohledně shromažďování a zpracování osobních údajů, můžete se obrátit přímo na nás.

Centrum pro výzkum veřejného mínění

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jilská 1, 110 00 Praha 1

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 210 310 591

V případě, že budete chtít využít některého ze svých práv, obraťte se, prosím, na:

 

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

Český sociálněvědní datový archiv

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jilská 1, 110 00 Praha 1

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“).

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., (CVVM), se sídlem Jilská 1, 110 00 Praha 1 prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává za účelem výzkumu veřejného mínění a sociologických výzkumů, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. CVVM Vás v souladu s čl. 12 Nařízení EU tímto informovalo o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Časté dotazy

Seznam dotazů:

1. otazka.

2. otazka.

3. otazka.

4. otazka.

5. otazka.

6. otazka.

7. otazka.

1. otazka

2. otazka

3. otazka

4. otazka

5. otazka

6. otazka

7. otazka

Časopis naše společnost

Časopis Naše společnost (ISSN-print: 1214-438X, ISSN-online: 2336-1646) je odborným multidisciplinárním periodikem Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) připravovaným ve spolupráci s Českým sociálněvědním datovým archivem. Časopis je vydáván od roku 2003 Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. Počínaje rokem 2007 je časopis recenzovaný. Vychází dvakrát ročně, v tištěné a elektronické verzi.

Časopis Naše společnost je zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a abstrakty jsou zveřejňovány v databázi The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

Předchůdcem časopisu je bulletin CVVM České veřejné mínění v evropských souvislostech, jehož název napovídá, že původním zaměřením byly především výzkumy veřejného mínění vycházející z kontinuálního šetření CVVM. Postupně však začal být kladen větší důraz na širší mezioborové souvislosti, aktuálnost témat a analytický přínos publikovaných statí.

Příspěvky nyní čerpají nejen z dat šetření CVVM, ale i jiných výzkumů, a vedle prvořadého zaměření na téma výzkumu veřejnosti a jejího mínění přijímá časopis i náměty, které se opírají o paradigmata nabízená sociologií, demografií, politologií, ekonomií, mediálními studii, soudobými dějinami a jinými příbuznými disciplínami.

Od roku 2017 je v časopise zřízena rubrika „Metodologie sociálněvědního výzkumu", zveřejňující recenzované texty a také rubrika „Data, výzkum, informace“, v které jsou publikovány nerecenzované informační a recenzní texty. Články publikované v těchto rubrikách spadají do oblastí aplikace rozvinutých metod analýzy sociálních dat, metodologie sociálních věd a datových zdrojů, infrastruktury, informačních technologií a obecně zázemí pro sociální výzkum. Za tyto rubriky, obsahovým zaměřením navazující na časopis Data a výzkum, redakčně zodpovídá Český sociálněvědní datový archiv. Jejich vydávání je podpořeno z grantu MŠMT „Velké infrastruktury výzkumu a vývoje“ (kód: LM2015060).

 

Redakce časopisu:

Šéfredaktor:
Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://soc.cas.cz/lide/martin-durdovic

Redaktor rubrik „Metodologie sociálněvědního výzkumu“ a „Data, výzkum, informace“
PhDr. Martin Vávra PhD.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.soc.cas.cz/lide/martin-vavra

 

Redakci časopisu můžete kontaktovat na adrese CVVM, SOÚ AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1, nebo prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na tuto adresu prosím posílejte své příspěvky, dotazy či připomínky, příp. žádost o pravidelné zasílání tištěné verze časopisu (zdarma).

Korektury anglických abstraktů zajišťuje Mgr. Jan Morávek, Ph.D., překladatel se specializací na odborné texty v sociologii, politologii, veřejné politice a dalších společenských vědách.

Redakční rada:

Ilona Bažantová (PrF UK, Praha), Adéla Gjuričová (ÚSD AV ČR, Praha), František Kalvas (FF ZČU, Plzeň), Jindřich Krejčí (SOÚ AV ČR a FSV UK, Praha), Lukáš Novotný (FF UJEP), Jiří Šubrt (FF UK, Praha), Tomáš Trampota (FSV UK, Praha), Jiří Vinopal (SOÚ AV ČR, Praha), Milan Zeman (SÚ SAV, Bratislava).

Redakce přijímá rukopisy v elektronické podobě v editoru Word zaslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Držet se prosím pokyny pro autory

Publikační etika časopisu Naše společnost:

Příprava a vydávání časopisu se řídí těmito zásadami publikační etiky, které jsou závazné pro autory, šéfredaktora a editory časopisu, recenzenty, členy redakční rady a vydavatele.

Podmínky registrace tazatele

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost)

Pro výběrové řízení na pozici tazatel/tazatelka bude Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (IČ: 68378025, sídlem Jilská 1, 110 00 Praha 1) – dále jen „CVVM“, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Vyplněním této registrace poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení,nejdéle však na dobu 1 roku od jejich zaslání, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat.

. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů za CVVM poskytuje Mgr. Naděžda Čadová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., resp. jsou dostupné na https://cvvm.soc.cas.cz/cz/prohlaseni-o-osobnich-udajich .

Informace pro tazatele

Tato část stránek CVVM obsahuje informace určené pouze pro tazatele CVVM a je přístupná až po přihlášení. Pokud zatím nejste tazatelem CVVM, ale chtěl/a byste se jím stát, přečtěte si nabídku CVVM ve Staňte se tazatelem a zaregistrujte se.

Pokyny pro autory

Číst dál...

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: