Odbornost, kvalita, nezávislost

Komunikace je jednou ze základních esencí, jež utvářejí charakter politického systému, prvkem, který je za pomoci svého potenciálu schopen ovlivnit fungování tohoto systému v procesu výběru vůdců, vymezením agendy, participací na rozhodování, socializací či mírou kritičnosti, již politická sféra připouští. Politická komunikace, která zejména s využitím masových médií utváří významnou část veřejného prostoru, nabývá na intenzitě zvláště v předvolebním období.

Nejinak tomu bylo i v případě letošních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Následující příspěvek seznamuje s výsledky šetření veřejného mínění provedeného CVVM SOÚ AV ČR v květnu 2006. S odkazem na historii a současnost předvolebních kampaní a vybrané teoretické koncepty i výzkumy z oblasti mediální, úžeji politické komunikace a politického marketingu se v ohnisku naší pozornosti ocitnou zejména názory veřejnosti na předvolební kampaň, tzv. negativní reklamu a další vybrané komunikační aktivity jednotlivých politických stran.