Legal notice

POZOR: Prosím, pečlivě si přečtěte tyto podmínky, než začnete používat tento webový server. Používání tohoto webového serveru znamená, že souhlasíte s těmito podmínkami. Jestliže s těmito podmínkami ("Podmínky") nesouhlasíte, nepoužívejte tento webový server.

POZOR: PROSÍM, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT TENTO WEBOVÝ SERVER. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU ZNAMENÁ, ŽE SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI. JESTLIŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI ("PODMÍNKY") NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE TENTO WEBOVÝ SERVER.

Používání webového serveru.
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. ("CVVM") vám dává oprávnění prohlížet a načítat materiály z tohoto webového serveru ("Server") výhradně pro vaše osobní, nikoli komerční použití, za předpokladu, že zachováte všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálů, ve všech kopiích těchto materiálů. Materiály, které se nalézají na tomto webovém Serveru, nesmíte žádným způsobem upravovat nebo reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo tyto materiály jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Pro účely těchto Podmínek je jakékoliv používání těchto materiálů na jakémkoliv jiném webovém serveru či v jiném síťovém prostředí pro jakýkoliv účel zakázáno. Materiály na tomto webovém Serveru jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné použití jakýchkoliv materiálů z tohoto webového Serveru může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto Podmínek, vaše oprávnění používat tento webový Server je automaticky ukončeno a vy musíte ihned zničit veškeré materiály, které jste si stáhli nebo vytiskli.

Podmínky, jimž se uživatel podřídí.
Jiné informace, než informace umožňující osobní identifikaci, tedy jakékoli materiály, informace nebo jiná sdělení, která přenesete nebo zašlete na tuto webovou Stránku, nebudou považovány za důvěrné ani za chráněné ("Sdělení"). CVVM nebude mít ke Sdělením žádné závazky. Společnost CVVM a osoby jí pověřené budou smět kopírovat, zveřejňovat, šířit, začleňovat a jinak používat Sdělení a všechna data, vyobrazení, zvuky, texty a jiné součásti Sdělení pro jakékoliv a veškeré komerční či nekomerční účely. Zakazuje se vám přenášet nebo zasílat na tento webový Server nebo z tohoto webového Serveru jakékoliv nezákonné, výhružné, urážlivé, pomlouvačné, neslušné, pornografické či jiné materiály, které porušují jakýkoliv zákon.

Odkazy na jiné webové servery.
Odkazy na webové servery třetích stran uvádíme na tomto webovém serveru pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte tento webový server. CVVM nepřezkoumávala všechny tyto webové servery třetích stran a nemá vliv a není zodpovědná za žádný z těchto webových serverů, jejich obsah, ani za politiku ochrany soukromí, která je na nich uplatňována. Tyto servery tedy nepodléhají schválení CVVM a CVVM neprohlašuje nic ohledně těchto serverů nebo ohledně jakýchkoli informací, softwaru či jiných produktů nebo materiálů, které se na nich nalézají, ani ohledně výsledků, kterých lze docílit jejich používáním. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento server odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

Odmítnutí odpovědnosti.
MATERIÁLY POSKYTOVANÉ NA TOMTO WEBOVÉM SERVERU JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI NEPORUŠOVÁNÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. CVVM dále neručí za správnost a úplnost materiálů na tomto webovém Serveru. CVVM může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na tomto webovém Serveru. Materiály na tomto webovém Serveru nemusí být aktuální a CVVM se nezavazuje, že bude materiály na tomto webovém Serveru aktualizovat.

Omezení odpovědnosti.
CVVM, JEJÍ PARTNEŘI NEBO JINÉ TŘETÍ STRANY ZMÍNĚNÉ NA TOMTO WEBOVÉM SERVERU NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VČETNĚ TĚCH, KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM UŠLÝCH ZISKŮ, ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODŮ), KTERÉ BY VZNIKLY NA ZÁKLADĚ POUŽÍVÁNÍ, NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT NEBO NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU, JAKÉHOKOLIV WEBOVÉHO SERVERU, NA KTERÝ TENTO SERVER ODKAZUJE, NEBO MATERIÁLŮ ČI INFORMACÍ, OBSAŽENÝCH NA KTERÉMKOLIV NEBO NA VŠECH TAKOVÝCH WEBOVÝCH SERVERECH, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO JAKÝCHKOLIV JINÝCH PRÁVNÍCH ZÁRUKÁCH. JESTLIŽE POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ ČI INFORMACÍ Z TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK NUTNOST ÚDRŽBY, SEŘÍZENÍ NEBO OPRAVY VAŠICH ZAŘÍZENÍ ČI DAT, PONESETE VEŠKERÉ NÁKLADY NA VÝŠE UVEDENÉ. PLATNÉ ZÁKONY MOŽNÁ NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Obecná ustanovení.
CVVM může kdykoliv revidovat tyto Podmínky tím, že aktualizuje tento zápis. Čas od času byste měli navštívit tuto stránku a prohlédnout si aktuálně platné Podmínky, neboť pro vás budou závazné. Určitá ustanovení těchto Podmínek mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními doložkami či podmínkami, které se nalézají na určitých stránkách tohoto webového Serveru.