Sympatie veřejnosti k některým skupinám a hodnocení jejich prospěšnosti

V říjnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění vyjadřovali respondenti míru sympatií k jednotlivým skupinám. Nejvíce sympatií české veřejnosti mají soukromníci (elektrikáři, topenáři, švadleny apod.), dále pak majitelé malých obchůdků a soukromí lékaři. Převážně negativně naopak respondenti hodnotili vysoce postavené politiky, cizí vlastníky velkých podniků a vyšší úředníky.

Soukromníky, soukromé lékaře a majitele malých obchůdků také považují čeští občané za nejvíce prospěšné pro společnost. Podle většiny dotázaných jsou nám naopak spíše na škodu příslušníci šlechtických rodů, vysoko postavení politici a vyšší úředníci.