DomovCVVMKdo jsme

Kdo jsme

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jeho historie sahá do roku 1946, kdy jako součást Ministerstva informací začal fungovat Československý ústav pro výzkum veřejného mínění. Současné Centrum vzniklo v roce 2001 převedením svého předchůdce (IVVM) z Českého statistického úřadu do Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Včlenění do vědecké instituce zaručuje kvalitní odborné zázemí a kredit pracoviště; jako součást akademického prostředí musí CVVM splňovat veškeré nároky a dosahovat tak té nejvyšší odborné úrovně.

Hlavní náplní práce oddělení je výzkumný projekt Naše společnost, v jehož rámci je prováděno deset šetření ročně. Jedná se o průzkum veřejného mínění na reprezentativním vzorku české populace od 15 let, kterého se vždy účastní minimálně 1000 respondentů. Omnibusová podoba dotazníku umožňuje pokrýt velkou šíři námětů, a do šetření jsou proto pravidelně řazena politická, ekonomická i další obecně společenská témata. Jsou využívány jak opakované otázky, které umožňují sledovat vývoj zkoumaných jevů, tak náměty nové, reagující na aktuální dění. Díky dlouhodobému a kontinuálnímu charakteru je tento vědecký projekt zkoumání veřejného mínění v České republice ojedinělý a jeho výstupy jsou cenným materiálem pravidelně využívaným zejména odbornou veřejností, studenty nebo žurnalisty. Kromě pravidelných šetření projektu Naše společnost provádí CVVM speciální výzkumy pro další oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a pro vnější zadavatele z řad institucí státní správy či výzkumných organizací a univerzit, včetně zahraničních. CVVM se také podílí na mezinárodní spolupráci agentur pro výzkum veřejného mínění Central European Opinion Research Group (CEORG) a v letech 2001 - 2004 participovalo na výzkumném projektu Evropské komise – Eurobarometer.

CVVM pravidelně prezentuje svou práci formou tiskových informací (přibližně 15 měsíčně) a několikrát ročně pořádá tiskové konference k aktuálním tématům. Součástí popularizační činnosti je i pravidelné vystupování v médiích. Široké veřejnosti je k dispozici archiv obsahující tiskové zprávy od roku 1990. V rámci jednoho z projektů byl zpracován také archiv závěrečných zpráv z výzkumů Ústavu pro výzkum veřejného mínění (a jeho následovníka IVVM) od konce 60. let až do roku 1999. Kopie jsou veřejně zpřístupněny v knihovně Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., knihovně Akademie věd a v Národní knihovně. Datové soubory s výsledky výzkumů jsou předávány do Sociologického datového archivu, který je dále poskytuje k vědeckým a studijním účelům.

Pravidelným odborně zaměřeným výstupem je bulletin Naše společnost, který obsahuje stati čerpající z výsledků výzkumů veřejného mínění; završením jednoho z grantových projektů je publikace České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti.

Činnost CVVM je průběžně prezentována na webových stránkách http://cvvm.soc.cas.cz. Zde jsou od roku 2002 uveřejňovány tiskové zprávy z pravidelných výzkumů a příspěvky bulletinu Naše společnost; na aktuální publikace jsou registrovaní uživatelé upozorněni e-mailem.

CVVM je tvořeno 15 stálými zaměstnanci, jejichž specializace zcela pokrývají potřeby provedení kompletního sociologického výzkumu. Disponuje vlastní tazatelskou sítí, jejíž rozsah (cca 500 tazatelů) a rozložení umožňují provádět jak celopopulační, tak specializovaná šetření.

Členové oddělení řeší obecně teoretické i metodologické otázky související s veřejným míněním a jeho zkoumáním, v rámci svých specializací se jednotliví odborní a vědečtí pracovníci zabývají veřejným míněním jako společenským jevem. Kromě další odborné činnosti také přednášejí například na Filozofické fakultě nebo Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: