Pravděpodobnostní panel Naše společnost

Pravděpodobnostní panel Naše společnost

​​navazuje na dlouhodobou činnost Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR v oblasti zkoumání postojů a názorů českých občanů. Cílem vybudování tohoto panelu je získávat spolehlivé informace o současné české společnosti, studovat a vysvětlovat trendy v postojích a chování a výsledky pak veřejně publikovat. K účasti na tomto panelu je vyzváno jen několik tisíc českých občanů, kterým bude nabídnuta možnost, aby jejich prostřednictvím byl slyšet hlas české veřejnosti.

regis

Proč bych se měl do panelu Naše společnost zapojit?

Kladli jste si někdy otázku, proč se některá témata ve zpravodajství nebo v projevech politiků objevují častěji než jiná? Média, politici a státní úředníci při volbě témat ale i při svém rozhodování potřebují nějaký způsob, jak zjistit názory veřejnosti, jak poznat problémy a starosti občanů a pochopit, co je zajímá i trápí. Nejlepší způsob, jak to zjistit, je zeptat se, a právě proto jsou tu výzkumy veřejného mínění. Být součástí panelu Naše společnost je pro Vás jedinečnou možností, jak vyjádřit svůj názor tak, aby byl Váš hlas slyšen, jak se s ostatními podělit o svůj pohled na problémy, kterým dnes česká společnost čelí.

Pokud jste byl osloven a vyzván k účasti na panelu Naše společnost (navštívil Vás tazatel CVVM nebo jste ve schránce našel informační dopis), máte vzácnou a jedinečnou možnost zapojit se do prestižního projektu zkoumání veřejného mínění a sdělit někomu, co si myslíte o důležitých otázkách současného světa, bez toho aniž byste se musel obávat jakékoliv negativní reakce. Zajímá nás názor všech občanů České republiky, ale všech se zeptat nemůžeme. Vybrali jsme jich proto několik tisíc, kteří budou reprezentovat názory všech ostatních a pokud máte v ruce Pozvánku k účasti na panelu, jste jedním z nich právě Vy. Jako projev uznání za Váš čas a ochotu, dostanete rovněž finanční odměnu.

 

Kdo panel Naše společnost organizuje a k čemu je vlastně dobrý?

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd (CVVM) se věnuje systematickému vědeckému zkoumání veřejného mínění v České republice již od roku 1946 a jeho včlenění do vědecké instituce zaručuje kvalitní odborné zázemí. To, co dělá výzkumy realizované CVVM tak cennými a odlišnými od průměrných průzkumů, je skutečnost, že CVVM provádí zkoumání veřejného mínění dlouhodobě, kontinuálně a s vědeckou přísností. To umožňuje výzkumníkům, vědcům a politikům používat přesná data při pochopení změn v postojích českých občanů napříč generacemi.

Hlavní důvod, který nás v CVVM vedl k rozhodnutí vybudovat nový pravděpodobnostní panel, je rozšíření možností, jak poznávat názory a postoje českých občanů a navíc získat možnost dotazovat stejné respondenty opakovaně. Dalším důvodem je pak možnost realizovat výzkumy také online, tedy odesláním odkazu na dotazník přímo respondentům, kteří si jej mohou vyplnit na svých počítačích, tabletech nebo chytrých telefonech. Osobního dotazování prostřednictvím našich tazatelů se rozhodně nehodláme vzdát, online výzkumy na panelu respondentů budou znamenat rozšíření našich možností, jak zkoumat názory a postoje českých občanů.

 

Na jaké otázky se lidí v panelu ptáte a k čemu jsou odpovědi využívány?

Základním smyslem panelu CVVM Naše společnost je zjišťovat a shromažďovat informace o současné české společnosti za účelem vysvětlení trendů v postojích a chování. Výsledky výzkumů, které CVVM realizuje, jsou dlouhodobě využívány novináři, odborníky a vědci, studenty, státními institucemi apod. Otázky, které se ve výzkumech objevují, se nejčastěji týkat politických, ekonomických a obecně společenských témat. Pokud vás zajímá, jaká témata ve svých výzkumech zkoumáme, podívejte se do sekce „Tiskové zprávy“. CVVM nikdy nerealizuje výzkumy na zakázku žádných politických stran či hnutí a rovněž se nevěnuje výzkumu trhu. Našimi klienty jsou zpravidla univerzity či jiné veřejné výzkumné instituce, státní instituce nebo neziskové organizace.

Co je to „panel“?

Slovo panel představuje v sociologii soubor respondentů, kteří jsou ve výzkumech dotazováni opakovaně, mnohdy i po dobu řady let.  Opakované zkoumání stejného vzorku osob přináší řadu výhod, tou hlavní je možnost sledovat proměny názorů, postojů ale i zkušeností na úrovni jednotlivých osob v delším časovém období.

 

Jak vybíráme lidi pro účast na výzkumech a co znamená „pravděpodobnostní“?

Abychom s panelem mohli začít pracovat, musíme nejprve shromáždit kontaktní údaje na dostatečné množství respondentů, kteří chtějí být součástí panelu. To se dá udělat dvěma způsoby. První možnost je přijmout do panelu každého, kdo o to projeví zájem. Druhou je vybrat ze všech občanů České republiky náhodně lidi, které k účasti v panelu sami vyzveme. A právě tuto druhou možnost jsme si v CVVM vybrali.

Důležité je, že všechny domácnosti v celé České republice měly stejnou šanci být vybrány do tohoto panelu. Pokud jste od nás obdrželi Pozvánku k účasti na panelu, znamená to, že vaše adresa byla náhodně vybrána, aby reprezentovala průřez celou zemí. Konkrétně jsme postupovali tak, že jsme náhodně vybrali některé obce České republiky, v těchto obcích pak konkrétní adresy a na těchto adresách pak konkrétní domácnost. V každé z vybraných domácností je pak vybrán jeden člen starší 15 let, který se může výzkumu zúčastnit. Náhodný, neboli pravděpodobnostní, výběr je vědecky prověřenou a spolehlivou metodou, která zajistí, že pro poznání postojů obyvatel celé země se nemusíme ptát všech, ale stačí menší soubor odborně vybraných jednotlivců. Znamená ovšem také, že člověka vybraného k účasti na výzkumu nemůže nikdo jiný nahradit, a proto je jeho souhlas pro nás tak nesmírně důležitý a cenný.

Jak je to s ochrannou osobních údajů?

Ochrana osobních údajů je pro nás naprosto zásadní. Všem členům panelu Naše společnost zaručujeme, že jejich odpovědi nikdy nebudou zveřejněny tak, aby mohli být jakkoliv identifikováni, jejich odpovědi nebudou spojovány s jejich jménem, adresou, emailem nebo telefonním číslem. Všechny odpovědi budou zpracovány výhradně hromadně, tedy společně s odpověďmi všech ostatních účastníků panelu pomocí statistických metod a takto souhrnně budou rovněž publikovány. Výsledek výzkumu tak může vypadat třeba takto: Výzkum ukázal, že 32 % českých občanů smýšlí o určitém problému nějak, zatímco 68 % má na danou věc názor odlišný.

CVVM nerealizuje marketingový výzkum a jakékoliv informace získané od respondentů neprodává a osobní údaje s nikým nesdílí. K osobním informacím respondentů nemá přístup nikdo kromě pracovníků Sociologického ústav AV ČR. Všichni tazatelé CVVM podepsali závazek o mlčenlivosti a byli proškoleni ohledně zacházení s osobními údaji. Veškerý přenos dat je zabezpečený a šifrovaný.

Rád bych se stal respondentem a odpovídal na otázky ohledně mých názorů. Co proto mám udělat?

Možnost stát se součástí našeho panelu dostává jen vybraný vzorek občanů ČR, které vybíráme náhodně. Konkrétně postupujeme tak, že náhodně vylosujeme oblast, v oblasti pak náhodně vybereme adresu a na té pak proškolený tazatel CVVM náhodně vybere domácnosti, jejíž člen se může do našeho panelu zapojit. Informace o tom, že jsme vybrali právě Vás, se tak dozvíte buď od našeho tazatele, který zazvoní u Vašich dveří, nebo prostřednictvím dopisu, který najdete ve Vaší poštovní schránce. Z materiálů, které Vám dá náš tazatel, nebo které najdete ve schránce, se také dozvíte, jak dále postupovat, abyste se mohl zúčastnit našich výzkumů. Bez této výzvy se do našeho panelu přihlásit nemůžete.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: