Uplatňování demokratických práv občanů a hodnocení politického systému u nás

Sledování spokojenosti občanů s uplatňováním demokratických práv je pravidelnou součástí šetření Centra pro výzkum veřejného mínění. Možnost otevřeně se vyjadřovat k problémům a nedostatkům ve společnosti hodnotilo v lednu 2004 kladně 6 z 10 dotázaných. Třetina respondentů je rovněž spokojena s možností ovlivňovat řešení problémů ve své obci či městě.

Stejnou možnost na celostátní úrovni vidí optimisticky pouze 6 % občanů. Pětina dotázaných věří, že je u nás možné dosáhnout svých oprávněných požadavků. V porovnání s loňským rokem vzrostl pesimismus k možnosti ovlivnit řešení problémů na úrovni obce a k možnosti dosáhnout svých oprávněných požadavků. K posouzení politického systému v naší zemi byla dotázaným občanům předložena desetibodová škála, kde bod 1 znamenal, že systém je velmi dobrý, a bod 10, že je velmi špatný. Stávající politický systém (průměrná hodnota 5,77) hodnotí respondenti lépe, než politický systém před listopadem 1989 (průměrná hodnota 6,72). Největší optimismus respondenti spojují s budoucím vývojem - politickým systémem naší země za 10 let (průměrná hodnota 4,81). V porovnání s rokem 2002 jsou čeští občané o něco méně kritičtí jak k politickému systému před rokem 1989, tak k systému současnému. Naopak do budoucna se dívají poněkud pesimističtěji než v předcházejícím období.