Za předpokladu, že ns 1203 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Názory občanů na cizince žijící v ČR

  NS_1203 V březnu 2012 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky mapující názory a postoje české veřejnosti k cizincům žijícím v České republice. V rámci tohoto bloku bylo zjišťováno, zda občané jiných národností, kteří se do země v nedávné době...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1559-nazory-obcanu-na-cizince-zijici-v-cr
 • Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR

  NS_1203 V březnu 2012 CVVM v rámci svého šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince dlouhodobě či trvale žijící v České republice. Konkrétně byly zjišťovány postoje k tomu, zda je cizinců žijících v ČR příliš mnoho či nikoli, zda by cizinci...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1558-nazory-verejnosti-na-usazovani-cizincu-v-cr
 • Postoje české veřejnosti k zaměstnávání cizinců – březen 2012

  NS_1203 V rámci svého březnového šetření CVVM zkoumalo názory české veřejnosti na to, jak by se mělo přistupovat k zaměstnávání cizinců. Konkrétně šetření zjišťovalo obecný postoj občanů k zaměstnávání cizinců a dále i některé dílčí názory na tuto...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1177-postoje-ceske-verejnosti-k-zamestnavani-cizincu-brezen-2012
 • Názory na uspořádání společnosti a sociální soudržnost

  NS_1203 V březnu jsme do dotazníku zařadili dvě otázky, které se týkaly sociální struktury společnosti a její sociální soudržnosti. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1544-nazory-na-usporadani-spolecnosti-a-socialni-soudrznost
 • Postoje české veřejnosti k cizincům– březen 2012

  NS_1203 V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, do jaké míry česká veřejnost od cizinců dlouhodobě nebo trvale žijících v ČR očekává, že se přizpůsobí životnímu stylu a zvyklostem zde. Ptali jsme se také, nakolik mají...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1183-postoje-ceske-verejnosti-k-cizincum-brezen-2012
 • Vztah Čechů k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2012

  V březnu 2012 byl v rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumán vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1182-vztah-cechu-k-narodnostnim-skupinam-zijicim-v-cr-brezen-2012
 • Občané o chudobě – březen 2012

  NS_1203 V rámci březnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům několik otázek na téma chudoby. Lidé se v šetření konkrétně vyjadřovali k několika obecným výrokům o chudobě a rovnosti možností na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1181-obcane-o-chudobe-brezen-2012
 • Tolerance k vybraným skupinám obyvatel

  V rámci pravidelného výzkumu Naše společnost jsme v březnu 2012 zjišťovali postoje obyvatel České republiky k různým skupinám obyvatel. Tento vztah jsme měřili dvěma způsoby. V prvním případě jsme měřili míru sociální distance otázkou, zda by dotyčný...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1179-tolerance-k-vybranym-skupinam-obyvatel2
 • Jaké chování je pro nás morálně přijatelné?

  NS_1203 V březnu 2012 se Centrum pro výzkum veřejného mínění ve svém výzkumu zabývalo přijatelností některých způsobů chování v české společnosti. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1178-jake-chovani-je-pro-nas-moralne-prijatelne
 • Morálka politiků a vliv na politické rozhodování – březen 2012

  NS_1203 V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory veřejnosti na to, do jaké míry různé instituce a skupiny obyvatel ovlivňují rozhodování politiků. Dále bylo zkoumáno, jak přísně by podle občanů měla...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1249-moralka-politiku-a-vliv-na-politicke-rozhodovani-brezen-2012
 • Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí

  NS_1203 Do březnového šetření CVVM byly zařazeny otázky týkající se tématu korupce. Zjišťován byl názor občanů na rozšířenost braní úplatků mezi veřejnými činiteli a názor na míru korupce v různých institucích a oblastech veřejného života. Naměřené...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1250-nazor-na-rozsirenost-a-miru-korupce-u-verejnych-cinitelu-a-instituci
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – březen 2012

  NS_1203 V rámci březnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1587-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-brezen-2012
 • Politická kultura veřejně činných lidí – březen 2012

  NS_1203 V březnu Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, jak obyvatelé ČR hodnotí politickou kulturu veřejně činných lidí, tedy to, jak mezi sebou jednají, jak na veřejnosti vystupují a jak informují o problémech . V této souvislosti byla...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/1585-politicka-kultura-verejne-cinnych-lidi-brezen-2012
 • Důvěra některým institucím veřejného života – březen 2012

  NS_1203 Součástí březnového šetření veřejného mínění CVVM byla otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1584-duvera-nekterym-institucim-verejneho-zivota-brezen-2012

1 nalezených - 14 z 14