Za předpokladu, že ns 1403 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Důležitost jednotlivých typů voleb očima veřejnosti – březen 2014

  NS_1403 V rámci svého březnového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zkoumalo názory české veřejnosti na důležitost jednotlivých typů voleb. Největší důležitost občané v našem šetření přisoudili volbám komunálním, volbám prezidenta republiky a volbám do...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1733-dulezitost-jednotlivych-typu-voleb-ocima-verejnosti-brezen-2014
 • Spokojenost s životem – březen 2014

  V rámci březnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem? Jste velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen, spíše...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1732-spokojenost-s-zivotem-brezen-2014
 • Názory občanů na přínos cizinců pro ČR – březen 2014

  NS_1403 V rámci březnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo, jaký postoj česká veřejnost zaujímá vůči cizincům, jež dlouhodobě žijí v České republice. Nejprve bylo zkoumáno, zda občané jiných národností, kteří se v posledních...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1731-nazory-obcanu-na-prinos-cizincu-pro-cr-brezen-2014
 • Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2014

  NS_1403 V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, do jaké míry se od cizinců dlouhodobě či trvale žijících na území ČR očekává, že se přizpůsobí našim životním zvyklostem. Pozornost byla také zaměřena na hodnocení vlivu...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1730-postoje-ceske-verejnosti-k-cizincum-brezen-2014
 • Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2014

  NS_1403 V březnu 2014 CVVM v rámci svého šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince dlouhodobě či trvale žijící v České republice. Konkrétně byly zjišťovány postoje k tomu, zda je cizinců žijících v ČR příliš mnoho či nikoli, zda by cizinci...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1729-nazory-verejnosti-na-usazovani-cizincu-v-cr-brezen-2014
 • Důvěra vrcholným politikům - březen 2014

  NS_1403 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. v březnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména sedmadvaceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli zařazeni...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1728-duvera-vrcholnym-politikum-brezen-2014
 • Vztah Čechů k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2014

  V březnu 2014 byl v rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumán vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice. Do šetření bylo zahrnuto celkem 17 národností žijících v naší zemi včetně Čechů, kteří v tomto případě slouží...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1727-vztah-cechu-k-narodnostnim-skupinam-zijicim-v-cr-brezen-2014
 • Tolerance k vybraným skupinám obyvatel – březen 2014

  NS_1403 V rámci pravidelného výzkumu Naše společnost jsme v březnu 2014 zjišťovali postoje obyvatel České republiky k různým skupinám obyvatel. Tento vztah jsme měřili dvěma způsoby. V prvním případě jsme měřili míru sociální distance otázkou, zda by...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1368-tolerance-k-vybranym-skupinam-obyvatel-brezen-2014
 • Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí – březen 2014

  NS_1403 Součástí březnového šetření CVVM byly otázky, které zkoumaly postoje českých občanu k tématu korupce. Zjišťován byl názor občanů na rozšířenost braní úplatků mezi veřejnými činiteli a názor na míru korupce v různých institucích a oblastech...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1726-nazor-na-rozsirenost-a-miru-korupce-u-verejnych-cinitelu-a-instituci-brezen-2014
 • Politická kultura veřejně činných lidí – březen 2014

  NS_1403 V březnu Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, jak obyvatelé ČR hodnotí politickou kulturu veřejně činných lidí, tedy to, jak mezi sebou jednají, jak na veřejnosti vystupují a jak informují o problémech. Zobrazit všechny zprávy z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/1725-politicka-kultura-verejne-cinnych-lidi-brezen-2014
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – březen 2014

  NS_1403 V rámci svého březnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1724-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-brezen-2014
 • Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2014

  NS_1403 V březnu 2014 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Výrazně převažující důvěře se těší armáda a rádia. Důvěra nad nedůvěrou mírně převážila také u neziskových organizací. Jako...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1723-duvera-nekterym-institucim-verejneho-zivota-v-breznu-2014
 • Občané o volbách do Evropského parlamentu – březen 2014

  NS_1403 V rámci březnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo blížícím se volbám do Evropského parlamentu. Výzkum konkrétně zjišťoval, zda lidé slyšeli o tom, že 23. a 24. května budou občané ČR volit poslance do Evropského...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1722-obcane-o-volbach-do-evropskeho-parlamentu-brezen-2014
 • Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v březnu 2014

  NS_1403 V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v březnu 2014 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny horní a dolní komora Parlamentu ČR,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1720-duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-v-breznu-2014
 • Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině – březen 2014

  NS_1403 Na začátku března 2014 se Centrum pro výzkum veřejného mínění zabývalo zjišťováním postojů české veřejnosti k situaci na Ukrajině. Do dotazníků pravidelného omnibusového šetření byly zařazeny otázky týkající se názorů na ukrajinské protivládní...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1719-postoj-ceske-verejnosti-k-deni-na-ukrajine-brezen-2014
 • Stranické preference a volební model v březnu 2014

  NS_1403 V šetření realizovaném v březnu CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1717-stranicke-preference-a-volebni-model-v-breznu-2014

1 nalezených - 16 z 16