Spokojenost s prací a hodnocení pracovních vztahů

Naprostá většina českých pracujících je ve svém zaměstnání spokojena, tuto odpověď zvolilo dokonce 81 % všech ekonomicky aktivních dotázaných. Naopak nespokojenost se svou prací vyjádřila pouze pětina pracujících. Spokojenost se svým zaměstnáním vyjadřovali častěji lidé s dobrou životní úrovní, dotázaní s vysokoškolským vzděláním (s prací je spokojeno dokonce 93 % z nich) a osoby samostatně výdělečně činné.

Listopadové šetření CVVM rovněž zjišťovalo, jak lidé hodnotí mezilidské vztahy na svém pracovišti. Respondenti nejčastěji situaci na svém pracovišti charakterizovali jako dobrou spolupráci bez osobní blízkosti (52 %), více než pětina dotázaných (23 %) pak dokonce uvedla, že na jejich pracovišti převažuje přátelská až důvěrná atmosféra. Necelá pětina ekonomicky aktivních respondentů ovšem vnímá vztahy na svém pracovišti spíše v nepříznivém světle, když 13 % je popsalo jako chladné a 5 % dokonce jako napjaté a konfliktní.