Rodičovská dovolená a postavení žen a mužů z hlediska možností ekonomického uplatnění

Velká část lidí, kteří jsou ekonomicky aktivní, hodnotí ve svých oborech možnosti uplatnění žen v porovnání s muži jako horší. S výjimkou možnosti získat vedoucí místo, kde názor o lepší pozici mužů zastává takřka třípětinová většina všech ekonomicky aktivních, však toto mínění nepřevažuje nad podílem těch, kdo postavení mužů a žen vidí jako rovnocenné.

Výsledky šetření dále ukazují, že ekonomicky aktivní lidé v naprosté většině nepohlížejí negativně na rodičovskou dovolenou otců. Většina dotázaných rodičovskou dovolenou otců vnímá jako celkem normální věc, i když čtvrtina respondentů v ekonomicky aktivním věku by na případné rozhodnutí některého spolupracovníka odejít na rodičovskou dovolenou místo ženy reagovala s podivem. To souvisí i s tím, že i když se většina lidí kloní k názoru, že otec by byl s to se o malé dítě postarat a že jen asi desetina respondentů se přiklání k opačnému tvrzení, tak přeci jen v tomto ohledu zjevně nepanuje žádné rezolutní a bezpochybné přesvědčení. Větší distanci od rodičovské dovolené otců si drží muži, kteří jsou i více skeptičtí ke schopnosti otců postarat se o malé děti.