Pracovní prostředí

Součástí březnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR se stal i blok otázek věnovaných práci a pracovnímu prostředí. Na tyto otázky odpovídali pouze lidé, kteří v současnosti pracují v zaměstnaneckém poměru, což z celkového vzorku 1056 respondentů představuje celkem 492 dotázaných. Změnu náplně své práce připouští v horizontu 2 let přibližně pětina zaměstnanců.

Naopak dvě třetiny se domnívají, že u nich k podobné změně nedojde. Možnost povýšení, a tedy přechodu do vyšší funkce, připustila téměř desetina dotázaných a přibližné stejný podíl osob pracujících v zaměstnaneckém poměru také uvažuje o tom, že do 2 let začne pracovat u jiného zaměstnavatele.

Čeští zaměstnanci se na svých pracovištích nejčastěji setkávají s opakovaným uzavíráním smluv na dobu určitou (více než třetina respondentů uvedla, že se u nich v podniku tento jev vyskytuje), 3 z 10 občanů znají ze svého pracoviště také časté propouštění a špatnou organizaci práce a více než čtvrtina dotázaných uvedla, že se u nich v podniku vyskytují neplacené přesčasy. Přibližně pětina občanů zná ze své práce také omezování výroby a zaměstnávání cizinců. Další jevy se v českých podnicích vyskytují již méně často (setkala se s nimi přibližně desetina respondentů). Konkrétně se jedná o šikanování ze strany nadřízených, časté porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem, nedostatečné zajištění podmínek bezpečnosti práce ze strany zaměstnavatele, nevyplácení či zpožďování mezd a neplnění kolektivní smlouvy.