Hodnocení výdajů státu na sociální politiku

Výdaje státu na sociální politiku celkem i v dílčích oblastech jsou hodnoceny vždy spíše jako nízké než vysoké. S výjimkou dávek v nezaměstnanosti, kde podíl respondentů hodnotících výdaje státu jako nízké (36 %) nepřevyšoval podíl těch, kdo tyto výdaje považují za odpovídající (38 %), relativně nejčetnější odpověď vždy představovalo hodnocení, že v dané oblasti jsou výdaje státu nízké.

S výjimkou zmíněných výdajů na podpory v nezaměstnanosti a dále na politiku zaměstnanosti (40 %) a na garanci životního minima (42 %) se přitom tento podíl pohyboval vždy v rozmezí 49 – 55 %. Dotázaní vyjadřující názor, že výdaje státu v jednotlivých oblastech sociální politiky jsou vysoké, tvořili vždy méně než jednu pětinu souboru.