Občané k některým otázkám sociální politiky – listopad 2010

V listopadovém šetření se CVVM obšírně zaměřilo na problematiku sociální politiky. Kromě některých konkrétních politik či opatření se výzkum věnoval i obecnějším záležitostem, jako například tomu, jaká by měla být v oblasti sociálního zabezpečení role státu a jaká role občanů, zda by měl být systém dávek striktně adresný v návaznosti na finanční situaci příjemce pomoci či zda by některé dávky spojené s určitou životní situací (např.

porodem, výchovou nezaopatřených dětí apod.) měly být vypláceny plošně bez ohledu na příjem domácnosti, a zda je systém sociálního zabezpečení u nás příliš štědrý, či naopak nedostatečný. Výzkum se rovněž zabýval tím, zda a nakolik podle mínění veřejnosti u nás dochází ke zneužívání systému sociálního zabezpečení.