Hodnocení ochrany životního prostředí

V šetření uskutečněném počátkem května 2006 se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo otázkám, které se týkaly životního prostředí. Oslovení občané hodnotili, jak se o ochranu životního prostředí starají vybrané státní instituce a ekologické organizace. Nejlepší hodnocení získaly ekologické organizace spolu s obecními úřady. Nejhůře pak byl hodnocen parlament.

Otázka, zda se Česká republika stará dostatečně o životní prostředí, rozdělila soubor respondentů na dva zhruba stejně velké tábory. Další otázka zjišťovala zájem o informace týkající se životního prostředí. Největší část respondentů uvedla, že se o informace tohoto druhu zajímá (58 % spíše, 13 % rozhodně). Nezájem pak deklarovala třetina dotázaných (29 % se spíše nezajímá, 3 % se rozhodně nezajímají). Dostupnost informací týkajících se životního prostředí byla hodnocena převážně špatně.