Názory veřejnosti na vybrané příčiny kriminálního jednání

Dalším tématickým okruhem v rámci problematiky vězeňství, kterému se ve svém pravidelném šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění v březnu 2008 věnovalo, bylo hodnocení vlivu vybraných faktorů na páchání trestné činnosti. Respondentům byly dány k posouzení příčiny sociální, psychické i biologické. Otázky byly konstruovány jako určitý protipól otázek zjišťujících, co je důležité pro to, aby byl člověk úspěšný, prosadil se.

Hodnocení vztahu vybraných okolností a kriminálního jednání bylo následně srovnáno s hodnocením těchto okolností ve vztahu k možnosti být úspěšný.