Hodnocení vlivů na posilování sociální soudržnosti

Další z baterie otázek zaměřených na tematiku sociální soudržnosti, které jsme zařadili do listopadového průzkumu, mapovala názory veřejnosti ohledně možných vlivů na posilování soudržnosti mezi lidmi v naší společnosti.

Z nabídnutých možností si respondenti nejčastěji vybírali odpověď „přísný postih porušování zákonů“ – že by pomohl posílit soudržnost mezi lidmi, si myslí 94 procent oslovených (součet odpovědí „rozhodně by pomáhalo“ a „spíše by pomáhalo“).

Přes devadesát procent kladných odpovědí získaly též možnosti „spravedlivé odměňování za práci“ a „slušnost, poctivost a tolerance k odlišnostem mezi lidmi“. Nejmenší, ale přesto téměř dvoutřetinový souhlas respondentů (57 procent odpovědí „rozhodně by pomáhalo“ a „spíše by pomáhalo“) obdržel výrok „větší důraz na společné hodnoty v politice stran a hnutí“.