Odbornost, kvalita, nezávislost

Nespokojenost se současným stavem převažuje ve všech sledovaných oblastech nad spokojeností, pouze s výjimkou vstupu České republiky do Evropské unie. Největší nespokojenost panuje se současným stavem nezaměstnanosti. Více jak čtyři pětiny dotázaných je nespokojeno a polovina českých občanů je se současným stavem nezaměstnanosti dokonce velmi nespokojena. Tři čtvrtiny respondentů vyjádřily rovněž nespokojenost se stavem korupce v naší zemi a zhruba 6 z 10 obyvatel ČR hodnotilo negativně také fungování českého hospodářství a úroveň sociálních jistot.

Polovina dotázaných zaujala kritický postoj k stavu přistěhovalectví a k právnímu prostředí naší vlasti. Přibližně dvě pětiny respondentů jsou rovněž nespokojeny s českým zdravotnictvím, s možností účasti občanů na rozhodování o věcech veřejných, s životní úrovní a s fungováním úřadů. Se stavem českého školství je čtvrtina občanů spokojena, stejný podíl respondentů však s touto oblastí spokojen není. Také k vývoji těchto oblastí v tomto roce je většina obyvatel ČR skeptická. Největší obavy mají občané z vývoje nezaměstnanosti (7 z 10 dotázaných očekává v roce 2004 její zhoršení). Zhoršení očekává nadpoloviční většina respondentů také v oblasti sociálních jistot a životní úrovně.