Spokojenost s vládou Mirka Topolánka

V únorovém šetření jsme se respondentů ptali mimo jiné na to, jak hodnotí vládu Mirka Topolánka a zda souhlasí s některými změnami v současném daňovém systému, k nimiž se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení.

Větší část veřejnosti deklarovala u jednotlivých položek ve vztahu k vládě nespokojenost. Při součtu odpovědí „spíše nespokojen/a“ a „rozhodně nespokojen/a“ je sedm lidí z deseti (68 %) nespokojeno s tím, jak vláda komunikuje s veřejností, 66 % oslovených není spokojeno s jejím personálním složením a 64 % dotazovaných vyjádřilo nespokojenost s osobou jejího předsedy.

Dvě třetiny respondentů (61 %) nejsou spokojeny s činností vlády a polovina (50 %) z nich našim tazatelům řekla, že není spokojena s jejím programem.

Co se týče vybraných změn v současném daňovém systému, k nimž se zavázala současná vláda zavázala ve svém programovém prohlášení , podporu veřejnosti získalo zejména zrušení daně dědické a darovací u převodu majetku mezi blízkými příbuznými, s nímž souhlasí 87 % oslovených. Tři čtvrtiny (74 %) dotazovaných souhlasí se zrušením daně z převodu nemovitostí, shodnou 66% podporu veřejnosti má snížení plateb sociálního pojištění a zrušení daně z nemovitostí ze zemědělské půdy. Se zavedením daňových ročních prázdnin pro živnostníky souhlasí téměř polovina (47 %) a se zrušením daně z dividend a kapitálových výnosů dvě pětiny (41 %) respondentů. U ostatních vládou deklarovaných změn převážila nesouhlasná stanoviska nad souhlasnými.