Hodnocení mezinárodních institucí a vybraných politiků

V květnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR realizovaném v rámci projektu Naše společnost 2004 jsme položili respondentům otázku, zda důvěřují vybraným mezinárodním institucím.

Z nabízených institucí byly jako nejdůvěryhodnější označeny Organizace spojených národů a Evropská unie (shodně 64 % důvěřujících). Nejmenší podíl důvěřujících jsme zaznamenali u Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), kterou nicméně více než polovina občanů nezná, nebo se nedokáže vyjádřit.

V rámci šetření byla dále zjišťována důvěra k některým vybraným politikům regionálního, evropského i světového formátu. Z šwtřwní vyplývá, že důvěra převažuje nad nedůvěrou u V. Klause, T. Blaira, J. Chiraka, M. Dzurindy a A. Kwasniewského. U ostatních sledovaných osobností mezinárodní politiky převažuje mezi českou veřejností nedůvěra, nejmarkantněji u prezidentů USA a Ruska George Bushe a Vladimira Putina.

Poslední otázka mapovala, do jaké míry česká veřejnost podporuje vstup deseti nových členských zemí do Evropské unie. Získané Výsledky prokazují, že u všech přistupujících zemí výrazně převažuje podpora jejich vstupu do EU. Podíly respondentů, kteří vstup nepodporují, se ve všech případech pohybují kolem 10%ní hranice.