Hodnocení mezinárodních institucí a ochota zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu

V listopadovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR realizovaném v rámci projektu Naše společnost 2004 jsme položili respondentům otázku, zda důvěřují vybraným mezinárodním institucím.

Z nabízených institucí byla jako nejdůvěryhodnější označena Organizace spojených národů (shodně 62 % důvěřujících). Nadpoloviční podíl dotázaných (55 %) vyjádřil důvěru také Evropské unii.

Nejmenší podíl důvěřujících jsme zaznamenali u Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), kterou nicméně více než polovina občanů nezná, nebo se nedokáže vyjádřit.

Součástí listopadového šetření byla i otázka, zda by dotázaní byli ochotni zúčastnit se v současné době voleb do Evropského parlamentu. Více než polovina dotázaných (52 %: 21 % „rozhodně“, 31 % „spíše“) by se podle vlastního vyjádření voleb do EP zúčastnila. Naopak bezmála dvě pětiny respondentů (39 %: 23 % „spíše ne“ 16 % „rozhodně ne“) s volební účastí nepočítá. 9 % dotázaných zvolilo odpověď „neví“.