Postoje k podobě politického systému

Součástí prosincového šetření CVVM SOÚ AV ČR bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na podobu politického systému.

První dotaz byl zaměřen na to, zda by respondenti akceptovali jiné, nedemokratické formy vládnutí v naší zemi a na obecné názory respondentů na demokratický a nedemokratický režim. Další dotaz mapoval názory na to, do jaké míry je pravděpodobné, že se v nejbližších pěti letech uplatní nějaká nedemokratická alternativa politického systému.

Další otázka zjišťovala, do jaké míry je podle dotázaných pravděpodobné, že v příštích pěti letech u nás budou zrušeny politické strany a rozpuštěn parlament. V posledním dotazu se měli oslovení občané vyjádřit, zda by osobně s rozpuštěním parlamentu a zrušením politických stran souhlasili nebo nesouhlasili.