Za předpokladu, že ns 1202 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Mínění o motivech vstupu do politiky a o zájmu politiků o názory obyčejných lidí

  NS_1202 V únoru 2012 byly v rámci bloku o občanské angažovanosti a participaci na veřejném životě pokládány otázky mapující mínění občanů o motivech pro vstup do politiky a o tom, kolik politiků se zajímá, co si myslí obyčejní lidé. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1557-mineni-o-motivech-vstupu-do-politiky-a-o-zajmu-politiku-o-nazory-obycejnych-lidi
 • Václav Havel očima veřejnosti čtyř středoevropských zemí

  V únoru 2012 CVVM zjišťovalo, jak občané vnímají osobnost nedávno zesnulého bývalého prezidenta Václava Havla. Pod zastřešením CEORG byly některé otázky z tohoto výzkumu v únoru tohoto roku položeny respondentům též v Polsku, Maďarsku a na Slovensku....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1586-vaclav-havel-ocima-verejnosti-ctyr-stredoevropskych-zemi
 • Občané o svých možnostech ovlivňovat veřejné dění a o své percepci politiky – únor 2012

  NS_1202 V rámci svého únorového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo na názory občanů ohledně jejich možností ovlivňovat veřejné dění a zkoumalo jejich vnímání politiky v obecné rovině. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1630-obcane-o-svych-moznostech-ovlivnovat-verejne-deni-a-o-sve-percepci-politiky-unor-2012
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2012

  NS_1202 V rámci únorového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1628-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-unor-2012
 • Angažovanost Čechů ve veřejném životě – únor 2012

  NS_1202 Součástí únorového dotazníku CVVM byly otázky, které zkoumaly zájem českých občanů o politické dění doma i ve světě a míru jejich participace v politickém a občanském životě v podobě různých aktivit a toho, jak často se těmto aktivitám věnují....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/50-angazovanost-cechu-ve-verejnem-zivote-unor-2012
 • Názory obyvatel na přijatelnost půjček

  NS_1202 V únoru roku 2012 jsme v rámci pravidelného výzkumu Naše společnost zjišťovali názory obyvatel na zadlužování běžných lidí, a to jak obecně, tak v konkrétních oblastech. Dále jsme zkoumali obecný postoj k vytváření si finanční rezervy na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicke-ostatni/1641-nazory-obyvatel-na-prijatelnost-pujcek
 • Názor na zadlužení obyvatel a státu

  NS_1202 V únoru 2012 byly do pravidelného šetření CVVM zařazeny otázky týkající se dluhů. Zjišťován byl jednak názor na míru zadlužení občanů ČR, jednak názor na míru zadlužení České republiky jako státu. Vzhledem k oběma těmto oblastem pak byla...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicke-ostatni/1654-nazor-na-zadluzeni-obyvatel-a-statu
 • Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti – únor 2012

  NS_1202 V únorovém šetření CVVM posuzovali občané České republiky, jak velkou hrozbu představuje působení vybraných skupin na území ČR. Zjišťovány byly rovněž názory veřejnosti na reálnost ohrožení určitými skutečnostmi přesahujícími rámec republiky,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1655-bezpecnostni-rizika-pro-ceskou-republiku-podle-verejnosti-unor-2012
 • Pocit bezpečí a spokojenost s činností policie – únor 2012

  NS_1202 V únorovém šetření CVVM odpovídali oslovení občané na otázky týkající se pocitu bezpečí a spokojenosti s činností policie. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/1656-pocit-bezpeci-a-spokojenost-s-cinnosti-policie-unor-2012
 • Názory na podílení se občanů na rozhodování – únor 2012

  NS_1202 Do únorového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byla zařazena otázka zjišťující, ve kterých případech by se měli podle účastníků výzkumu na rozhodování podílet volení zástupci a ve kterých přímo občané. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1657-nazory-na-podileni-se-obcanu-na-rozhodovani-unor-2012
 • Naléhavost zabývání se oblastmi veřejného života – únor 2012

  NS_1202 V únoru letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svého pravidelného výzkumu otázku, v níž obyvatelé České republiky hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života. Zobrazit všechny zprávy z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1612-nalehavost-zabyvani-se-oblastmi-verejneho-zivota-unor-2012
 • Občané o fungování politického systému – únor 2012

  NS_1202 V únorovém šetření CVVM zjišťovalo názory na politický systém v ČR. Položené otázky se týkaly spokojenosti s fungováním demokracie, hodnocení demokracie jako způsobu vlády, respektování lidských práv, rovnoprávnosti a spravedlnosti v přístupu k...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1611-obcane-o-fungovani-politickeho-systemu-unor-2012
 • Hodnocení vlády Petra Nečase – únor 2012

  NS_1202 V únorovém výzkumu se Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zaměřilo na hodnocení současné vlády pod vedením Petra Nečase. Oslovení občané měli za úkol prostřednictvím otázky zjišťující míru spokojenosti či nespokojenosti zhodnotit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1582-hodnoceni-vlady-petra-necase-unor-2012

1 nalezených - 13 z 13