Za předpokladu, že ns 1305 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Názory občanů na drogy – květen 2013

  NS_1305 Květnové šetření CVVM se mimo jiné zaměřilo na problematiku drog a jejich vnímání Českou veřejností. Výzkum v tomto ohledu zjišťoval, zda a nakolik občané považují současný stav užívání drog za problém jednak v České republice jako celku,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/1389-nazory-obcanu-na-drogy-kveten-2013
 • Veřejné mínění o problematice HIV/AIDS – květen 2013

  Zpráva přináší výsledku květnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění, které se zaměřilo na názory obyvatel České republiky na problematiku HIV/AIDS. Občané se vyjadřovali k tomu, za jak velký problém výskyt této nemoci považují, jak se...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/1388-verejne-mineni-o-problematice-hivaids-kveten-2013
 • Postoje k ochraně životního prostředí a jejímu financování – květen 2013

  NS_1305 V květnu CVVM v rámci svého šetření zkoumalo postoje české veřejnosti k životnímu prostředí. Do tohoto širšího bloku byly zařazeny také dvě baterie otázek týkající se obecné ochoty dělat něco pro ochranu životního prostředí a dále pak vybraných...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/1381-postoje-k-ochrane-zivotniho-prostredi-a-jejimu-financovani-kveten-2013
 • Česká veřejnost o globálních problémech – květen 2013

  NS_1305 Předmětem zájmu květnového výzkumu byly globální problémy životního prostředí. Mezi hodnocenými položkami se nacházela rozličná témata typu: ohrožení biodiverzity a existenčních problémů přežití v prostředí, jako je například vyčerpání zdrojů...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/1380-ceska-verejnost-o-globalnich-problemech-kveten-2013
 • Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti – květen 2013

  V květnovém šetření mapovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění názory na z morálního hlediska kontroverzní otázky. Oslovení občané se vyjadřovali k interrupcím, k eutanazii a k trestu smrti. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1378-verejne-mineni-o-interrupci-eutanazii-a-trestu-smrti-kveten-2013
 • Vztah k životnímu prostředí a chování domácností – květen 2013

  V květnu 2013 CVVM v rámci svého šetření zkoumalo postoje české veřejnosti k životnímu prostředí. Do tohoto bloku byly zařazeny také otázky týkající se šetrného chování k životnímu prostředí. Konkrétně bylo zjišťováno, zda občané mají zájem a dostatek...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/1377-vztah-k-zivotnimu-prostredi-a-chovani-domacnosti-kveten-2013
 • Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek – květen 2013

  NS_1305 Součástí květnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byly otázky zaměřené na návykové látky. Respondentům byla dána k posouzení přijatelnost konzumace vybraných látek a jejich zdravotní rizikovost. Drtivá většina dotázaných považuje...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/1375-postoj-verejnosti-ke-konzumaci-vybranych-navykovych-latek-kveten-2013
 • Hodnocení ochrany životního prostředí – květen 2013

  NS_1305 V rámci květnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo tématu životního prostředí. Otázky zahrnovaly jak hodnocení činnosti některých institucí v souvislosti s ochranou životního prostředí, tak ekologické dopady chování...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/1374-hodnoceni-ochrany-zivotniho-prostredi-kveten-2013
 • Občané o stavu životního prostředí – květen 2013

  NS_1305 V rámci květnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zabývalo problematikou životního prostředí. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/1373-obcane-o-stavu-zivotniho-prostredi-kveten-2013
 • Veřejnost o energetice – květen 2013

  V květnu 2013 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost v rámci širšího tematického okruhu problematiky životního prostředí zařazen blok otázek souvisejících se spotřebou a výrobou elektrické energie a s jadernou energetikou. Zobrazit všechny zprávy...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/1372-verejnost-o-energetice-kveten-2013
 • Hodnocení činnosti ministerstev – květen 2013

  NS_1305 V květnu 2013 byla do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazena otázka, ve které respondenti na škále odpovídající školnímu známkování hodnotili působení jednotlivých ministerstev a Úřadu vlády v uplynulých dvanácti měsících. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1433-hodnoceni-cinnosti-ministerstev-kveten-2013
 • Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2013

  NS_1305 V květnu 2013 byl do pravidelného šetření Naše společnost zařazen blok otázek týkající se hodnot a občanských práv. V jeho rámci byly pokládány otázky ohledně tolerance české společnosti vůči homosexuálně orientovaným mužům a ženám, a také byly...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1432-postoje-verejnosti-k-pravum-homosexualu-kveten-2013
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – květen 2013

  NS_1305 V rámci svého květnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1431-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-kveten-2013
 • Postoje občanů k trestu smrti – květen 2013

  NS_1305 Centrum pro výzkum veřejného mínění zkoumalo v květnovém šetření postoje českých občanů k trestu smrti. Položené otázky se týkaly jednak obecného názoru na to, zda by trest smrti v České republice měl existovat, nebo ne, jednak zjišťovaly,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/1429-postoje-obcanu-k-trestu-smrti-kveten-2013
 • Stranické preference a volební model v květnu 2013

  V šetření realizovaném v květnu CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1428-stranicke-preference-a-volebni-model-v-kvetnu-2013

1 nalezených - 15 z 15