Za předpokladu, že ns 1502 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Názory občanů na možnosti ovlivnit legislativní proces – únor 2015

  NS_1502 Součástí únorového dotazníku CVVM byly otázky, které zkoumaly názory na některé možnosti, jak mohou lidé ovlivňovat legislativu, respektive prosazovat změnu zákona. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1872-nazory-obcanu-na-moznosti-ovlivnit-legislativni-proces-unor-2015
 • Mínění o motivech vstupu do politiky – únor 2015

  NS_1502 V únoru 2015 byly v rámci bloku o občanské angažovanosti a participaci na veřejném životě pokládány otázky mapující mínění občanů o motivech pro vstup do politiky. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1871-mineni-o-motivech-vstupu-do-politiky-unor-2015
 • Angažovanost občanů a zájem o politiku – únor 2015

  NS_1502 V únoru se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR,v.v.i. ve svém pravidelném šetření Naše společnost zabývalo i otázkou angažovanosti a zájmu občanů v rámci politických institucí. Konkrétně se šetření zaměřovalo na to, v jakých...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1869-angazovanost-obcanu-a-zajem-o-politiku-unor-2015
 • Tolerance k vybraným skupinám obyvatel – únor 2015

  V rámci pravidelného výzkumu Naše společnost jsme v únoru 2015 zjišťovali postoje obyvatel České republiky k různým skupinám obyvatel. Tento vztah jsme zjišťovali otázkou, zda by dotyčný nechtěl mít dané lidi za sousedy. Zobrazit všechny zprávy z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1866-tolerance-k-vybranym-skupinam-obyvatel-unor-2015
 • Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – únor 2015

  NS_1502 V únoru letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR,v.v.i. do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se tzv. Islámského státu. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda a nakolik lidé vědí, co to je Islámský...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1865-ceska-verejnost-o-tzv-islamskem-statu-unor-2015
 • Zájem politiků o občany a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2015

  Ve svém pravidelném únorovém šetření CVVM SOÚ AV ČR,v.v.i. podrobněji zkoumalo, zda si lidé myslí, že se politici zajímají o názory občanů, a zda podle české veřejnosti mají lidé možnost ovlivňovat veřejnou sféru. Při posuzování zájmu politiků o mínění...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1864-zajem-politiku-o-obcany-a-moznosti-obcanu-ovlivnit-verejnou-sferu-unor-2015
 • Fungování demokracie a lidská práva v ČR – únor 2015

  NS_1502 Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice, obecného postoje k demokracii a respektování lidských práv v ČR. Spokojenost s tím, jak v ČR...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1863-fungovani-demokracie-a-lidska-prava-v-cr-unor-2015
 • Pocit bezpečí a bezpečnostní rizika a hrozby z pohledu české veřejnosti – únor 2015

  NS_1502 V únorovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, zda se česká veřejnost cítí ve své zemi a v místě bydliště bezpečně a jak velkou hrozbou pro bezpečnost představují vybrané skupiny na území ČR. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/1862-pocit-bezpeci-a-bezpecnostni-rizika-a-hrozby-z-pohledu-ceske-verejnosti-unor-2015
 • Názory na podílení se občanů na rozhodování – únor 2015

  NS_1502 Do únorového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byla zařazena otázka zjišťující, ve kterých případech by se měli podle účastníků výzkumu na rozhodování podílet volení zástupci a ve kterých přímo občané. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1861-nazory-na-podileni-se-obcanu-na-rozhodovani-unor-2015
 • Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR – únor 2015

  V únoru 2014 byl v rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumán vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice. Do šetření bylo zahrnuto celkem 17 národností žijících v naší zemi včetně Čechů, kteří v tomto případě slouží jako...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1860-vztah-ceske-verejnosti-k-narodnostnim-skupinam-zijicim-v-cr-unor-2015
 • Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života – únor 2015

  V únoru letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svých pravidelných výzkumů otázky, v nichž občané České republiky vyjadřovali svoji spokojenost nebo nespokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/1859-spokojenost-se-stavem-ve-vybranych-oblastech-verejneho-zivota-unor-2015
 • Postoje české veřejnosti k cizincům – únor 2015

  NS_1502 V únorovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. podrobněji zaměřilo na postoje české veřejnosti k cizincům a na jejich přínos pro naši zemi. Sedm z deseti českých občanů (70 %) zastává názor, že cizinci by se měli co...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1858-postoje-ceske-verejnosti-k-cizincum-unor-2015
 • Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - únor 2015

  NS_1502 V únoru 2015 CVVM v rámci svého pravidelného šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince dlouhodobě či trvale žijící v České republice. Konkrétně byly zjišťovány postoje k tomu, zda je cizinců žijících v ČR příliš mnoho či nikoli, zda...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1857-nazory-verejnosti-na-usazovani-cizincu-v-cr-unor-2015
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2015

  NS_1502 V únorovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1856-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-unor-2015
 • Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině – únor 2015

  NS_1502 V únoru 2015 navázalo Centrum pro výzkum veřejného mínění na předchozí výzkumy postojů české veřejnosti k dění na Ukrajině. Do dotazníků pravidelného omnibusového šetření realizovaného v zimních měsících byly zařazeny otázky týkající se: 1)...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1855-postoj-ceske-verejnosti-k-deni-na-ukrajine-unor-2015

1 nalezených - 15 z 15