Za předpokladu, že ns 1505 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Názory občanů na drogy – květen 2015

  NS_1505 Květnové šetření CVVM se mimo jiné zaměřilo na problematiku drog a jejich vnímání českou veřejností. Výzkum v tomto ohledu zjišťoval, zda a nakolik občané považují současný stav užívání drog za problém jednak v České republice jako celku,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/1908-nazory-obcanu-na-drogy-kveten-2015
 • Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek – květen 2015

  NS_1505 Součástí květnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byly otázky zaměřené na návykové látky. Respondentům byla dána k posouzení přijatelnost konzumace vybraných látek a jejich zdravotní rizikovost. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/1907-postoj-verejnosti-ke-konzumaci-vybranych-navykovych-latek-kveten-2015
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – květen 2015

  NS_1505 V květnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1906-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-kveten-2015
 • Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti – květen 2015

  V květnu 2015 se Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného výzkumného šetření zajímalo o názory veřejnosti na otázky, které lze z morálního hlediska považovat za kontroverzní. Konkrétně se dotazovaní občané vyjadřovali k tématu...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1904-verejne-mineni-o-interrupci-eutanazii-a-trestu-smrti-kveten-2015
 • Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2015

  NS_1505 V květnu 2015 byl do pravidelného šetření Naše společnost zařazen blok otázek týkající se hodnot a občanských práv. V jeho rámci byly pokládány otázky ohledně tolerance české společnosti vůči homosexuálně orientovaným mužům a ženám, a také byly...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1903-postoje-verejnosti-k-pravum-homosexualu-kveten-2015
 • Česká veřejnost o globálních problémech – květen 2015

  NS_1505 V rámci květnového šetření zaměřeného na problematiku životního prostředí se Centrum pro výzkum veřejného mínění soustředilo i na otázku hodnocení globálních fenoménů coby celosvětových problémů. Předmětem výzkumu byly jednak jevy přímo spojené...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/1902-ceska-verejnost-o-globalnich-problemech-kveten-2015
 • Hodnocení ochrany životního prostředí - květen 2015

  NS_1505 V květnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., věnovalo tématu ochrany životního prostředí v České republice. Nadpoloviční většina dotázaných (51 %) vyjádřila názor, že starost České republiky o životní prostředí...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/1901-hodnoceni-ochrany-zivotniho-prostredi-kveten-2015
 • Veřejnost o energetice – květen 2015

  V květnu 2015 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost v rámci širšího tematického okruhu problematiky životního prostředí zařazen blok otázek věnovaných problematice jaderné energetiky. Výzkum zjišťoval, zda by se podle mínění veřejnosti měl podíl...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/1900-verejnost-o-energetice-kveten-2015
 • Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015

  NS_1505 V rámci květnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zabývalo problematikou životního prostředí. Respondenti byli dotazováni na to, jak jsou spokojeni či nespokojeni se stavem životního prostředí v České...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/1899-chovani-domacnosti-a-hodnoceni-stavu-zivotniho-prostredi-kveten-2015
 • Hodnocení činnosti ministerstev – květen 2015

  NS_1505 V květnu 2015 byla do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazena otázka, ve které respondenti na škále odpovídající školnímu známkování hodnotili působení jednotlivých ministerstev, Úřadu vlády a Kanceláře prezidenta republiky v uplynulých...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1898-hodnoceni-cinnosti-ministerstev-kveten-2015

1 nalezených - 10 z 10