Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání

V hodnocení současné ekonomické situace obecně vysoce převažují kritické názory nad příznivým míněním. Nejmenší nespokojenost byla přitom zaznamenána v Maďarsku (40 % "špatná" ekonomická situace, ale jen 4 % "dobrá"), největší na Slovensku (70 % "špatná", 2 % "dobrá"). Mínění polské a české veřejnosti se nachází mezi nimi a momentálně se navzájem dosti podobá.

9 % českých respondentů považuje aktuální ekonomickou situaci ČR za dobrou, 53 % za špatnou a 35 % ji charakterizuje jako "ani dobrou, ani špatnou". V Polsku 7 % lidí vidí situaci jako dobrou, 56 % jako špatnou a 31 % ji hodnotilo neutrálně. Materiální životní podmínky svých domácností vnímají obyvatelé ČR spíše příznivě. V posledním šetření 27 % Čechů označilo materiální životní podmínky své domácnosti za dobré, 42 % za "ani dobré, ani špatné" a zbývajících 24 % za špatné. Zejména oproti Maďarsku (10 % dobré, 60 % ani dobré, ani špatné, 30 % špatné) a Slovensku (16 % dobré, 49 % ani dobré, ani špatné, 35 % špatné) vyznívá hodnocení materiálních životních podmínek domácností našich dotázaných lépe. V případě Polska (26 % dobré, 45 % ani dobré, ani špatné, 29 špatné) se hodnocení materiálních životních podmínek domácností v posledním výzkumu přiblížilo hodnocení českých respondentů.