Česká veřejnost ke globálním ekologickým problémům

Sledované problémy považuje naprostá většina dotázaných za velmi nebo dosti závažné. Největší hrozbu přitom spatřují ve znečištění zdrojů pitné vody a v jejím nedostatku; podobně vážně je hodnocen i problém hromadění odpadů. Těmto jevům, bezprostředně spojeným s každodenním životem, připisuje mimořádnou důležitost 55% - 56% dotázaných a další asi třetina důležitost značnou.

Pozornost ale poutají i jevy relativně odtažité, jako je úbytek tropických deštných pralesů (46% "velmi závažný") a globální oteplování (43% "velmi závažný"). Dvě pětiny respondentů dále zdůrazňují závažnost vyčerpávání zdrojů surovin a redukce rostlinných a živočišných druhů. Mezi uvedenými jevy se již relativně menší význam přikládá ztrátám zemědělské půdy způsobeným jejím znečišťováním či jiným znehodnocováním (35% "velmi závažný"). Konečně nejmenší znepokojení budí provoz jaderných elektráren, jež za velmi rizikové považuje pouze necelá pětina (18%) dotázaných.