Hodnocení loňského vývoje v ČR

Všem dotázaným jsme v lednu 2004 položili následující otázku: „Řekl byste, že se v ČR v loňském roce situace v následujících oblastech zlepšila, zhoršila nebo se nezměnila?“ Ve většině sledovaných oblastí nedošlo podle respondentů k žádným výrazným změnám. Nadpoloviční většina respondentů nezpozorovala žádnou změnu v oblasti dodržování lidských práv, v možnosti účasti občanů na rozhodování o věcech veřejných, v kultuře, ale také v politické situaci ČR a ve vztazích naší země se zahraničím.

Podle poloviny občanů se nezměnilo ani právní prostředí a životní prostředí v naší vlasti. Pozitivní vývoj spatřují Češi zejména v nabídce zboží a služeb (ke zlepšení stávající situace došlo podle 58 % všech dotázaných). Více než třetina dotázaných hodnotí kladně také vývoj v oblasti vstupu naší země do Evropské unie, ve sféře životního prostředí, vztazích České republiky se zahraničím a v kultuře. Vývoj většiny sledovaných oblastí však hodnotí větší část respondentů negativně. Největší podíl respondentů (celých 90 %) je nespokojeno s loňským vývojem nezaměstnanosti. Tři čtvrtiny dotázaných zaujaly negativní postoj k loňskému vývoji českého zdravotnictví. Negativně zhodnotila více jak polovina českých občanů také vývoj sociálních jistot, bezpečnosti občanů (tzv. obecné kriminality), korupce, zemědělství, fungování hospodářství, hospodářské kriminality a životní úrovně.