Některé aspekty vstupu ČR do EU – komparace názorů občanů a jejich zvolených zastupitelů

Respondenti jsou nejvíce přesvědčeni o částečné ztrátě suverenity země. Dále se lidé na jedné straně častěji domnívají, že členství ČR v EU přinese větší bezpečnost, větší právní a demokratické jistoty, zkvalitnění české legislativy a ekonomické výhody, ale na straně druhé i nebezpečí spojená s migrací obyvatelstva a hospodářské problémy včetně snížení životní úrovně.

Podíváme-li se na srovnání názorů našich respondentů a poslanců a senátorů, je ve většině oblastí zřejmý jednoznačně pozitivnější názor u poslanců PS a ještě o něco více u senátorů. Občané si nejčastěji myslí, že největší roli při projednávání zákonů spojených se vstupem ČR do EU v parlamentu hrají skupinové zájmy, lobby. Až za tímto hodnocením následuje „souhlas s požadavky evropského práva“. Dále se lidé domnívají, že při jednáních je důležitější stranické než odborné hledisko a nejméně často se dotázaným jeví, že poslanci zohledňují národní zájmy. Zatímco občané přisuzují významné role při projednávání zákonů spojených se vstupem ČR do EU skupinovým zájmům, loby a zájmům stranickým, naši zákonodárci to takto nevidí a prioritu naopak dávají národním zájmům a odbornému hledisku.