Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

časopis Naše společnost se Vám podruhé dostává do rukou v novém vzhledu. A prozrazuje na sebe, že hodlá zůstat časopisem vícera barev. Oproti minulému číslu, kde byla vyvedena fialově, tentokrát obálka odhaluje další barvu.

Číst dál...

Spojeni vírou? Význam náboženství pro výběr partnera v Česku a na Slovensku

Na základě mnoha empirických výzkumů je současná Česká republika považována oproti Slovensku za více sekulární. Tyto rozdíly v míře sekularity mezi oběma zeměmi byly často zjišťovány především prostřednictvím měr forem tradiční religiozity. Pokles těchto měr religiozity ve společnosti je obecně vysvětlován prostřednictvím sekularizační teze. Jednotlivé sekularizační teorie pak nahlížejí sekularizační proces jako pokles významu náboženství napříč celou společností, který spojují s procesem modernizace. Světový názor (náboženský nebo nenáboženský) však v určité míře ovlivňuje i jednání lidí v jejich každodenních životech, protože má vliv na jejich přijímané hodnoty a názory, které vstupují do racionálního kalkulu každého člověka při řešení jeho každodenních potřeb.

Číst dál...

Meziskupinové kontakty a postoje k Romům v ČR ‒ analýza s využitím smíšených metod výzkumu

V článku je prezentována aplikace smíšeného výzkumu na příkladu mezietnických postojů (předsudků). Cílem bylo zanalyzovat postoje majoritní společnosti k Romům ve vztahu k meziskupinovému kontaktu, tedy zjistit, zda osoby z majoritní společnosti mající nějaký bližší kontakt s romskou minoritou vykazují odlišnou míru předsudečnosti oproti těm, kteří kontakty s Romy jako přáteli nebo dobrými známými nemají. Pro analýzu byla využita kvantitativní data z reprezentativního výzkumu CVVM a kvalitativní data získaná z polostrukturovaných rozhovorů. Na tomto základě je zvažována vhodnost využití smíšeného designu, jeho limity i přínosy pro oblast výzkumu předsudků. Záměrem smíšeného designu je získat komplexnější a přesvědčivější výsledky ve srovnání s použitím jedné metody (buď jen kvantitativní, nebo jen kvalitativní) výzkumu.

Číst dál...

Stanford Network Analysis Project ‒ zdroj dat a nástrojů pro analýzu sociálních sítí

Analýza sociálních sítí představuje relativně mladý přístup ke zkoumání sociální reality. Tato technika, která se inspiruje Morenovou sociometrií, je založena na analýze relačních dat, tedy vazeb mezi aktéry. Tvoří tak alternativu ke klasickým technikám, jež se zaměřují na zkoumání atributů respondentů (např. jejich úrovně vzdělání). Analýza sociálních sítí sice pronikla do českého prostředí již na sklonku 90. let [Kusá 1997; Buštíková 1999], dodnes je ale spíše okrajo- vou záležitostí. V posledním desetiletí zájem o tuto techniku rostl a objevily se studie aplikující analýzu sociálních sítí na témata integrace migrantů [Vašát, Bernard 2015], regionální politiky [Skála 2013; Vajdová et al 2010] nebo politického aktivismu [Mazák, Diviák 2018]. V omezené míře je rozvíjena i metodologie [Toušek 2009; Diviák 2017]. Analýza sociálních sítí ale v českém prostředí stále zůstává relativně neznámou alternativou k tradičnějším způsobům analýzy dat. Tomu odpovídá fakt, že v České republice v současné době neexistuje datový archiv poskytující data využitelná pro síťovou analýzu. V zahraničí ovšem takové projekty najdeme.

Číst dál...

Mediální archiv Newton a jeho využití v sociologii

V textu se zabývám mediálním archivem Newton  a jeho využitím v sociologických analýzách. Mediální archiv Newton je nejvyužívanějším českým archivem mediálních textů. V největší míře ho využívají tisková oddělení soukromých společností, tiskoví mluvčí a PR agentury pro monitoring médií. Tato klientela má největší podíl na příjmech archivu. Stejně tak je využíván ve veřejném sektoru a je nezbytným pomocníkem žurnalistů při vytváření rešerší. Velmi dobře se ale také hodí jako nástroj získávání dat pro sociologickou analýzu zaměřenou na zkoumání, jak a v jakém kontextu se o určitých věcech referovalo v českých médiích.

Číst dál...

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: