Co nám říká životní prostředí

Zde prezentované výsledky vycházejí zejména z šetření Centra pro výzkum veřejného mínění provedeného v rámci projektu „Naše společnost 2004“ v březnu tohoto roku na souboru 1056 respondentů, reprezentujícím populaci České republiky ve věku od 15 let. Toto šetření se v základní rovině snažilo o zachycení spokojenosti obyvatel s životním prostředím a s jeho některými složkami.

Pokusilo se dále přiblížit míru ekologického vědomí obyvatel, zjistit, zda občané dodržují některé ekologicky žádoucí přístupy a zda se aktivně v ochraně životního prostředí angažují. Tyto poznatky shrnují části 2 a 3. V části 1 se pracuje se souvisejícími daty zjištěnými i v jiných šetřeních zmíněného projektu realizovaných v první polovině tohoto roku.

1. Představuje životní prostředí problém?

Řada výzkumů již doložila, že veřejnost důležitost životního prostředí jako oblasti bezprostředně ovlivňující kvalitu lidského života široce uznává. Projevy jeho uznání v běžném životě jsou však - eufemisticky řečeno – nejednoznačné a mnohdy můžeme usuzovat spíše na jev opačný. Nicméně takové trendy v životním způsobu, jako je renesance fenoménu chataření a chalupaření či snaha obyvatel velkoměstských sídlišť přesidlovat do dopravně méně pohodlných, ale přírodě bližších lokalit, spíše nasvědčují rostoucí preferenci kvalitního životního prostředí.

Na straně druhé ale výzkumná data dokládají, že mezi jinými společenskými tématy má veřejnost sklon odsouvat témata životního prostředí na periférii svého zájmu. To nám výmluvně ukazuje tabulka 1, zachycující výsledky CVVM z letošního března. (Červenka 2004) Pátráme-li v ní po pozici životního prostředí, pak ji z hlediska hodnocení „velmi naléhavé“ nacházíme mezi sledovanými osmnácti tématy až na 14. příčce. I když se velká část respondentů - zhruba polovina - přiklonila k názoru, že otázky životního prostředí „docela“ naléhavé jsou, a jen málokdo mínil, že nejsou naléhavé vůbec, za směrodatnou je třeba považovat výslednou nepříliš lichotivou pozici.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: