Odbornost, kvalita, nezávislost

Časopis Naše společnost (ISSN-print: 1214-438X, ISSN-online: 2336-1646) je odborným multidisciplinárním periodikem Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vydávaným od roku 2003 Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. Počínaje rokem 2007 je časopis recenzovaný. Vychází dvakrát ročně, v tištěné a elektronické verzi.

Časopis Naše společnost je zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a abstrakty jsou zveřejňovány v databázi The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

Předchůdcem časopisu je bulletin CVVM České veřejné mínění v evropských souvislostech, jehož název napovídá, že původním zaměřením byly především výzkumy veřejného mínění vycházející z kontinuálního šetření CVVM. Postupně však začal být kladen větší důraz na širší mezioborové souvislosti, aktuálnost témat a analytický přínos publikovaných statí.

Příspěvky nyní čerpají nejen z dat šetření CVVM, ale i jiných výzkumů, a vedle prvořadého zaměření na téma výzkumu veřejnosti a jejího mínění přijímá časopis i náměty, které se opírají o paradigmata nabízená sociologií, demografií, politologií, ekonomií, mediálními studii, soudobými dějinami a jinými příbuznými disciplínami.

Redakce časopisu:

Šéfredaktor:
Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://soc.cas.cz/lide/martin-durdovic

Výkonná redaktorka:
Mgr. et Mgr. Anežka Příběnská
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Redakci časopisu můžete kontaktovat na adrese CVVM, SOÚ AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, nebo prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na tuto adresu prosím posílejte své příspěvky, dotazy či připomínky, příp. žádost o pravidelné zasílání tištěné verze časopisu (zdarma).

Korektury anglických abstraktů zajišťuje Mgr. Jan Morávek, Ph.D., překladatel se specializací na odborné texty v sociologii, politologii, veřejné politice a dalších společenských vědách.

Redakční rada:

Ilona Bažantová (PrF UK, Praha), Adéla Gjuričová (ÚSD AV ČR, Praha), František Kalvas (FF ZČU, Plzeň), Jindřich Krejčí (SOÚ AV ČR a FSV UK, Praha), Lukáš Novotný (FF UJEP), Jiří Šubrt (FF UK, Praha), Tomáš Trampota (FSV UK, Praha), Jiří Vinopal (SOÚ AV ČR, Praha), Milan Zeman (SÚ SAV, Bratislava).

Publikační etika časopisu Naše společnost:

Příprava a vydávání časopisu se řídí těmito zásadami Publikační etiky, které jsou závazné pro autory, šéfredaktora a editory časopisu, recenzenty, členy redakční rady a vydavatele.