DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)Přehled článků2005/1Prestiž povolání z pohledu veřejného mínění

Prestiž povolání z pohledu veřejného mínění

K zajímavým otázkám, které bezprostředně souvisejí s problematikou práce a nepřímo i s dalšími tematickými okruhy, jako jsou například hodnotové orientace či modernizace, patří prestiž povolání z pohledu veřejnosti. Na konci minulého roku se prestiži povolání věnovalo i jedno z kontinuálních šetření Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, ve kterém respondenti hodnotili dvacet šest vybraných profesí na škále od 1 do 99 podle jejich prestiže.

Výsledky šetření v prvé řadě poměrně jednoznačně doložily zcela výsadní pozici lékařů, kteří se těší vysoké prestiži u naprosté většiny občanů. 41 % respondentů lékaře umístilo na samotný vrchol celého žebříčku s 99 body, dalších 35 % pak povolání lékaře přiřadilo hodnotu v intervalu od 90 do 98 bodů. Lékařská profese tak velmi výrazně z hlediska přisuzované prestiže překonala ostatní vysoce oceňovaná a kvalifikačně náročná povolání, která podobně jako lékařská profese rovněž obsahují určitý étos, mají charakter služby společnosti a bývají občas vnímána spíše jako poslání než jako způsob obživy. To bezpochyby do jisté míry platí o profesi vědce či vysokoškolského pedagoga, které z vybraných povolání skončily v těsném sledu na druhém a třetím místě. Za nimi pak s určitým odstupem, který zřejmě odráží rozdíly v kvalifikační náročnosti a s ní spojené výlučnosti obou předchozích profesí, zaujalo čtvrté místo žebříčku svým charakterem podobné povolání učitele základní školy. Čelní pozice lékařů z hlediska prestiže, kterou jejich profesi připisuje občanská veřejnost, přitom není žádným náhodným zjevem. Podobným výsledkem totiž skončily všechny podobné výzkumy, které od roku 1993 uskutečnilo CVVM nebo jeho předchůdce Institut pro výzkum veřejného mínění při Českém statistickém úřadu. Jedním z důvodů, proč je lékařské povolání u většiny veřejnosti postaveno výše než třeba profese vědce, může být okolnost, že k lékařům mají lidé vybudován mnohem silnější vztah spojený s pocitem vlastní závislosti na nich. Alespoň občas totiž lékaře potřebuje prakticky každý z nás. Naproti tomu vědecká profese, která je svým způsobem mnohem výlučnější než povolání praktického lékaře, je v porovnání s tím většině populace dosti vzdálená. S lékařskou profesí je navíc spojena i velice silná přímá odpovědnost za lidské zdraví a životy, což rovněž může výrazně posilovat prestiž lékařů v očích veřejnosti.

K poměrně dobře hodnoceným profesím, jejichž průměrné bodové hodnocení se pohybovalo vysoko nad středem užité škály, patří povolání programátora či projektanta, která vyžadují značné speciální odborné znalosti a která s sebou přinášejí vedle vesměs vysoce nadprůměrných příjmů i možnost samostatného kreativního rozhodování. Z dřívějších šetření, která sice nejsou s posledním výzkumem CVVM plně srovnatelná, protože obsahovala lehce odlišný seznam profesí, ale která zahrnovala obě uvedená povolání i většinu ostatních položek, lze usuzovat, že v posledních deseti letech prestiž obou profesí průběžně posilovala a že se na žebříčku povolání zřetelně posunuly směrem vzhůru.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: