Občané o cizincích žijících v ČR I.

V květnovém průzkumu zjišťovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu, v.v.i., názory veřejnosti na počet cizinců žijících v České republice. Dotázaní se vyjadřovali také k tomu, zda by cizinci měli mít možnost v tuzemsku dlouhodobě pobývat či do jaké míry by se měli přizpůsobit našim kulturním a životním zvyklostem. Součástí zprávy je třídění odpovědí podle sociodemografických charakteristik vzorku populace a také podle odpovědí na otázku, zda respondent osobně nějakého cizince zná nebo nezná.

Číst dál...

Co je pro nás morálně přijatelné a co nikoli?

V rámci březnového šetření respondenti vyjadřovali svoje názory na morální přijatelnost či nepřijatelnost některých druhů lidského jednání a chování. Do šetření bylo zahrnuto 25 různých položek představujících různé skutky, které respondenti posuzovali pomocí desetibodové škály, kde bod 1 znamenal, že pro respondenta toto chování není přijatelné za žádných okolností, a bod 10 znamenal, že toto chování hodnotí jako přijatelné kdykoliv.

Číst dál...

Spokojenost s životními podmínkami v místě bydliště

V rámci dubnového omnibusu Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, jak jsou občané spokojeni s životem v místě svého bydliště. Respondenti též hodnotili kvalitu následujících životních podmínek v místě svého bydliště: čistota ulic; svoz domovního odpadu; zavedení plynu, elektřiny, vody a kanalizace; stav komunikací; bezpečnost; pracovní příležitosti; úroveň mezd v lokalitě; výstavba nových bytů; udržování obecních domů a bytů; úroveň škol; úroveň zdravotní péče; úroveň obchodů a služeb; životní prostředí; možnosti kulturního vyžití; dostatek možností ke sportu; dostatek možností k odpočinku a k rekreaci; možnost stravování za přiměřené ceny a vyhovující doprava.

Číst dál...

Jak jsou na tom Češi s tolerancí?

Březnové šetření Centra pro výzkum veřejného mínění se mj. zabývalo otázkami zjišťujícími toleranci české populace vůči některým skupinám lidí. Čechům bylo předloženo 14 různých skupin a u každé z nich se měli vyjádřit, zda by dané osoby nechtěli mít za sousedy. Negativní postoj v souvislosti se sousedstvím převládl v rámci české populace u čtyř uvedených skupin osob.

Číst dál...

Činnost policie a bezpečnost očima veřejnosti

Dvě třetiny (66 %) obyvatel se celkově v ČR cítí bezpečně a více než tři čtvrtiny (77 %) mají pocit bezpečí v místě, kde žijí. S tím, jak se policie stará o pořádek a bezpečí občanů v místě bydliště, je spokojeno 55 % lidí, 39 % dotázaných se označilo za nespokojené. Činnost policie v rámci celé republiky příznivě hodnotí 40 % občanů, 54 % s ní naopak vyjádřilo nespokojenost.

Číst dál...

České zdravotnictví očima veřejnosti

V prosinci 2006 se Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR mimo jiné věnovalo tématu zdravotnictví a zdravotní péče v České republice. Spokojenost se zdravotním systémem v České republice vyjadřuje v současnosti přibližně třetina českých občanů (32 %), jen o málo nižší je však podíl těch, kteří s ním spokojeni nejsou (29 %). Nadpoloviční většina českých občanů (51 %) se domnívá, že kvalita zdravotní péče v České republice nedoznala v posledním roce výraznějších změn.

Číst dál...

Vztah k jiným národnostem II.

Prosincové šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR zjišťovalo vztah Čechů k jiným národům a národnostem. Bylo vybráno dvacet čtyři národností, které respondenti hodnotili na sedmibodové škále (1 „velmi sympatický“, 7 „velmi nesympatický“) podle přízně k nim. Dotázaným jsou nejsympatičtější Češi samotní (vážený průměr 1,7). Na dobré úrovni (2,0 – 3,0) je také vztah ke Slovákům, Francouzům, Švédům, Angličanům, Rakušanům a Řekům.

Číst dál...

Češi a tradice

Do prosincového šetření byla zařazena otázka, která se věnovala vztahu respondentů k tradicím. Dotazovaní se vyjadřovali k tomu, které typy tradic - národní, náboženské, rodinné a lidové považují za důležité. Šetření ukázalo, že uvedené příklady tradic jsou více než polovinou Čechů považovány za významné, s výjimkou jedné („navštěvovat bohoslužby“). Největší počet respondentů (93 %) uvedl, že je pro ně důležité slavit vánoční svátky.

Číst dál...

Čeho se Češi obávají a s jakým naladěním hledí do budoucna

Více než dvě třetiny Čechů (66 %) hledí do budoucna spíše pesimisticky. Tyto obavy naopak nesdílí 34 % lidí. Vyplývá to z výsledků posledního loňského šetření Centra pro výzkum veřejného mínění, jehož součástí byly i otázky zjišťující „naladění“ členů české společnosti, pokud jde o jejich osobní život i hodnocení budoucího života společnosti jako takové.

Číst dál...

Vztah k jiným národnostem I.

V prosincovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR byl mimo jiné zjišťován postoj občanů ČR k vybraným národnostem žijícím na našem území. Nejlepší vztah máme k lidem národnosti české následované národností slovenskou. Za sympatické také Češi považují Poláky (73,4 %) a Němce (59,0 %). Hůře jsou již hodnoceni Židé a Vietnamci, u nichž největší počet dotázaných (23,7 %) vybral střed škály (ani sympatičtí, ani nesympatičtí).

Číst dál...

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: